Deelnemers, bedankt!
€ 56.020.451,- voor goede doelen.

Dankzij alle deelnemers van de VriendenLoterij konden we in 2020 ruim 56 miljoen euro schenken aan 62 organisaties die zich inzetten voor gezondheid en welzijn in Nederland. En natuurlijk aan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen. Het is een zwaar jaar geweest voor de meest kwetsbare mensen in ons land. De VriendenLoterij steunt organisaties en initiatieven die de situatie van deze kwetsbare groepen verbeteren. Zo kan Stichting Petje af haar werk tegen kansenongelijkheid onder kinderen in het onderwijs verder uitbreiden. Geeft een nieuw longrevalidatieprogramma van LUMC en Trombosestichting duizenden mensen na een longembolie weer lucht. En verbindt Stichting Papageno kinderen met Autisme via Papageno Connect met de buitenwereld en met elkaar. Deze steun is alleen mogelijk dankzij alle deelnemers die maandelijks met ons meespelen.

Daarom zeggen wij tegen jullie allemaal: bedankt voor jullie grootse steun! Daar heb je vrienden voor.

Onze 46 goede doelen

Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je wel goed kunt lezen en schrijven, vind je sneller een baan en heb je bijvoorbeeld meer grip op je gezondheid en geldzaken.

Lees meer

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland die in armoede opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Lees meer

Het Vergeten Kind

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een instabiele en onveilige thuisomgeving. Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen.

Lees meer

het Gehandicapte Kind

Heeft u weleens kinderen met en zonder handicap samen zien spelen? Inderdaad, dat zie je bijna nooit. Want veel kinderen met een handicap kunnen niet meedoen in de speeltuin. Ze kunnen ook niet terecht bij reguliere sportclubs, en ze gaan naar aparte scholen of zitten zelfs thuis. Waar hun leeftijdgenootjes spelen, vrienden maken en zich ontwikkelen, en zo de basis leggen voor hun volwassen toekomst, staan kinderen met een handicap vaak aan de zijlijn.

Lees meer

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation zet zich in om de positie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking wereldwijd te verbeteren door sport.

Lees meer

Dirk Kuyt Foundation

Dirk Kuyt, Nederlandse topvoetballer, steunt en organiseert met zijn Dirk Kuyt Foundation sportevenementen en projecten voor mensen met een beperking.

Lees meer

  • ...

5 Extra projecten

Stichting Life Goals: Life Goals Youth

Stichting Life Goals biedt sportprogramma’s op maat aan mensen die zijn vastgelopen in het leven, zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden of ex-gedetineerden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. Tot voor kort lag de focus van de stichting op kwetsbare volwassenen. De laatste jaren ontstaat in Nederland een groeiend probleem rond kwetsbare jongeren. Zo constateert het CBS dat er in Nederland rond de 12.000 jongeren dak- en thuisloos zijn. Een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Met de extra loterijbijdrage zet Stichting Life Goals binnen 2 jaar in 10 steden een sportproject op voor 500 jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar die risico lopen om de verkeerde kant op te gaan in het leven. De deelnemers zijn stuk voor stuk in beeld bij hulpverleningsorganisaties zoals het Leger des Heils en worden door hen doorverwezen naar het sportproject Life Goals Youth. Tweemaal per week zijn de deelnemers welkom bij hun lokale sportclub waar ze begeleid worden door Maatschappelijke Sportcoaches. Zij zijn gespecialiseerd in de problematiek van de doelgroep en in staat om via sport positieve gedragsverandering teweeg te brengen. Het teamproces binnen het project zorgt hierbij voor een krachtige leeromgeving gericht op het vergroten van weerbaarheid en zelfregie.

Lees meer

het Gehandicapte Kind: Speeltuinbende XL

Er zijn in Nederland ongeveer 100.000 kinderen met een handicap2. Velen van hen zijn eenzaam. Uit onderzoek blijkt dat 85% van alle kinderen in het speciaal onderwijs geen vrienden in de buurt heeft. Stichting het Gehandicapte Kind signaleert dat één van de oorzaken van de eenzaamheid onder gehandicapte kinderen onbekendheid is bij andere kinderen en ouders over hoe om te gaan met mensen met een handicap. Met de extra loterijbijdrage breidt Stichting het Gehandicapte Kind daarom het aantal bestaande Speeltuinbendes uit van 20 speeltuinbendes met 550 aangesloten gezinnen naar 100 speeltuinbendes met 2.500 aangesloten gezinnen. Een lokale Speeltuinbende bestaat uit een groep ouders en kinderen die zich inzetten voor meer samen spelen in de eigen omgeving. Nieuwe Speeltuinbendes ontvangen een Samenspeelpakket. Hierin zitten spellen waar ieder kind aan mee kan doen, zoals bellenblaashandschoenen en knikkerbanen die de kinderen samen moeten vormen. Hierbij vergeten kinderen gauw de handicaps en kijken alleen naar hoe ze kunnen samenwerken om hun doel te bereiken. Stichting het Gehandicapte Kind organiseert voor alle Speeltuinbendes jaarlijks een Samenspeeldag op Scoutinglandgoed Zeewolde en een Samenspeelweek waar inclusieve speeltuinen in het hele land hun deuren openen en laten zien wat samen spelen zo leuk maakt. In 2023 beoogt de stichting zo landelijke spreiding van Speeltuinbendes te realiseren met een bereik van 320.000 kinderen van 1 tot 12 jaar met en zonder handicap.

Lees meer

Alzheimer Nederland: Kookclub Misverstand

Van de 280.000 mensen met dementie in Nederland woont 70% thuis. Meedoen en onder de mensen blijven is voor deze groep van groot belang. Naar aanleiding van de positieve resultaten en enthousiaste reacties van de deelnemers en hun familie op het televisieprogramma ‘Restaurant Misverstand’ biedt Alzheimer Nederland in samenwerking met Resto VanHarte het concept van Restaurant Misverstand als lokale activiteit aan. Met de extra loterijbijdrage worden de komende drie jaar via bestaande Alzheimer Cafe’s van Alzheimer Nederland 30 kookclubs opgezet voor 6.500 deelnemers. In deze restaurants gaan mensen met dementie met hun mantelzorger, familielid of vriend, samen koken en samen eten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Daarna is er een goede basis voor Alzheimer Nederland om zelfstandig door te gaan met dit concept.

Lees meer

Hulphond Nederland: Domingo House

In Nederland hebben in 2020 1,2 miljoen mensen PTSS, waarvan 40% chronisch. Ook kampen 1,4 miljoen mensen met burn-out verschijnselen en is 25% van de jongeren tot 23 jaar psychisch ongezond. Als gevolg van de coronacrisis verwacht het RIVM in 2021 een stijging van deze aantallen. Hulphond Nederland speelt in op de toenemende geestelijke zorgvraag en start met de extra bijdrage van de loterij een nieuw zorgconcept genaamd: Domingo House. Binnen dit toekomstige centrum levert Hulphond Nederland dierondersteunde therapie met paarden, honden en coaching. Jongeren van 6 tot 23 jaar met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autisme), trauma, depressie en burn-out en volwassenen vanaf 23 jaar met klachten die voortkomen uit trauma en burn-out kunnen hier terecht. Waar veel therapievormen uitgaan van de analyse en van daaruit kijken naar het handelen, doet Hulphond Nederland dit andersom: eerst reflecteren op het handelen met behulp van therapie met paarden en honden en pas daarna volgt de analyse. Op deze manier zoeken professionals van de stichting samen met de cliënt, naar passende mogelijkheden om de wereld anders tegemoet te treden. Hierbij staan herstel van verbinding tussen het hoofd, het hart en het lichaam, focus op kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt, ervaringsleren binnen de context van het leven van de client centraal. Om voldoende draagvlak voor het Domingo House te realiseren zet Hulphond Nederland de loterijbijdrage in als vliegwiel om de effectiviteit van dierondersteunde therapie bij zorgverzekeraars en andere financiers aan te tonen via drie pilots op acht personen die een trainingsprogramma met honden en paarden doorlopen.

Lees meer

Esther Vergeer Foundation: Sportpoli

De Esther Vergeer Foundation zet zich in om zoveel mogelijk kinderen met een fysieke beperking de weg te laten vinden naar een sportvereniging. Door structureel te sporten krijgen deze kinderen de kans om vrienden te maken, meer te bewegen en zelfvertrouwen op te bouwen. Tot en met 2019 lag de focus van de foundation op tennis. Vanwege een grote vraag vanuit de doelgroep zet de foundation haar kennis binnen de (aangepaste) sportwereld per 2020 ook in om deelname aan andere sporten mogelijk te maken. Om zoveel mogelijk kinderen met een lichamelijke beperking te bereiken opent de Esther Vergeer Foundation met de extra loterijbijdrage een eigen Sportpoli in vijf Academische Ziekenhuizen. De sportpoli vindt plaats tijdens al bestaande multidisciplinaire poli’s georganiseerd voor kinderen met bijvoorbeeld Spina Bifida, CP, bewegingsstoornissen en spierziekten. Tijdens deze poli’s komen kinderen en hun ouders samen naar het ziekenhuis en gaan zij langs alle behandelend artsen en zorgprofessionals. De Sportpoli vormt de start van een persoonlijk begeleidingstraject naar een sportclub die bij het kind past en waar het welkom is. Met de loterijbijdrage bereikt de Sportpoli in 2021 1.500 kinderen, waarvan jaarlijks minimaal 150 kinderen begeleid worden naar tennisverenigingen en 100 kinderen naar andere sporten en verenigingen. Na twee jaar ervaring met de Sportpoli kan de foundation deze aanpak als ‘bewezen succesvol’ presenteren aan nieuwe financiers.

Lees meer

  • ...

16 Eenmalige schenkingen

Stichting De Tijdmachine

Stichting De Tijdmachine organiseert activiteiten voor kwetsbare en eenzame ouderen die zelfstandig wonen of wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hierbij staan de belevingswereld en behoeften van ouderen op de eerste plaats. Doel van de projecten is verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. Met het project ‘Gouwe Ouwe’ neemt de stichting ouderen mee naar hun jongere jaren met een live-muziekevenement. Professionele muzikanten (opgeleid op het conservatorium) gaan tijdens het evenement de verbinding aan met de aanwezige ouderen en doorbreken zo de sleur van alledag. Dit bevordert het groepsgevoel en bereikt ook de kwetsbare ouderen die normaliter niet naar evenementen (kunnen) gaan. Met de bijdrage van de VriendenLoterij gaat Stichting De Tijdmachine het project ‘Gouwe Ouwe’ opschalen en professionaliseren met als doel hiermee in twee jaar 8.750 ouderen te bereiken via 125 ‘Gouwe Ouwe’ evenementen in de wijk. Via deelname aan de activiteit in de buurt betrekt de stichting ouderen daarna structureel bij activiteiten in de eigen buurt.

Lees meer

SchuldHulpMaatje

Bij 1,4 miljoen huishoudens in Nederland is er in 2020 sprake van risicovolle of problematische schulden. Als gevolg van de coronacrisis komen er in 2021 200.000 tot 1 miljoen huishoudens bij die snel in financiële problemen komen1. Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland bereikt met haar getrainde vrijwilligers mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig. Dat is belangrijk omdat schulden zich snel vermeerderen bij mensen die geen hulp zoeken door toenemende (incasso en andere) kosten. De stichting spoort hen online op en biedt laagdrempelig hulp, wanneer gevraagd. Hiervoor maakt de vereniging gebruikt van big data waarin postcodegebieden en lifestyleprofielen zijn verwerkt. Dit is allemaal privacyproof en mensen die hulp willen moeten zichzelf aanmelden. In 2019 werden zo 400.000 mensen online bereikt met een korte test waarna zij het advies om online zelfhulp, digitale hulp van een vrijwilliger, persoonlijke hulp van een vrijwilliger of professionele schuldhulpverlening aan te nemen ontvingen. SchuldHulpMaatje bereikt in 67% van de gevallen eerder de mensen in nood dan de beroepsschuldhulpverlening. Vrijwillige schuldhulpmaatjes begeleiden mensen deskundig en op persoonlijke wijze naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering ter preventie van (nieuwe) schulden en financiële zelfredzaamheid staan daarbij ook na afloop van professionele schuldhulpverlening centraal. Met de bijdrage van de loterij helpt de stichting de komende drie jaar in totaal 23.000 huishoudens online of offline met een maatje. Daarnaast richt de vereniging zich op het bewijzen en toelichten van de impact van SchulpHulpMaatje om financiers bereid te vinden om bij te dragen. Vereniging SchuldHulpmaatje realiseert zo een duurzaam landelijk netwerk om armoede- en schuldenproblematiek tegen te gaan.

Lees meer

Trombosestichting Nederland

Per jaar krijgen gemiddeld 12.000 mensen een longembolie. Ruim de helft van deze patiënten ontwikkelt blijvende lichamelijke en mentale klachten en raakt daardoor in een sociaal isolement. Zij lijden aan het post-longembolie syndroom. Dit komt doordat er nu geen goede behandeling is voor longembolie-patiënten. Op basis van onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum blijkt dat patiënten die direct na de diagnose goed begeleid worden minder vaak uitvallen en een betere kwaliteit van leven hebben. Revalidatie na longembolie is nog geen standaardzorg zoals dat bijvoorbeeld wel zo is bij revalidatie na een hartinfarct. Met een groei van 5.000 patiënten met een longembolie als gevolg van COVID-19 groeit de groep met restklachten waar nu geen behandeling voor is. Met de bijdrage van de VriendenLoterij zet de Trombosestichting in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum in 2021 een pilot op van een digitaal thuisrevalidatieprogramma voor 50 patiënten. Via een smartphone of computer volgen patiënten een programma ter verbetering van de conditie. Bij succes van de pilot volgt een onderzoek onder 200 patiënten waarna de interventie als vast onderdeel van het zorgaanbod voor mensen met longembolie wordt opgenomen. Hierdoor vallen patiënten na een longembolie niet meer structureel uit en hebben zij geen langdurige klinische revalidatie meer nodig.

Lees meer

  • ...

VriendenFonds: hartenwensen in vervulling

Het VriendenFonds van de VriendenLoterij laat hartenwensen in vervulling gaan. Nederlanders - jong of oud - die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die zich inzetten voor de samenleving, worden in het zonnetje gezet. Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen om iemand in het zonnetje te zetten.

 

Lees meer

Jaaroverzicht 2020

56 MILJOEN euro

Dankzij jouw deelname ontvingen goede doelen € 56 miljoen.

46 goede doelen

Organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland.

 

3.300 clubs, verenigingen & stichtingen

Je kunt zelf kiezen voor welk goed doel je meespeelt, zoals uw lokale club of vereniging. Van uw lot gaat dan minimaal 40% direct naar uw zelfgekozen doel.