Deelnemersreglement VriendenLoterij

Dit reglement treedt in werking op 28 juli 2022.

Artikel 1 Organisatie
1. De VriendenLoterij N.V., Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, organiseert de VriendenLoterij.
2. De afdracht van de VriendenLoterij komt geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang. Hierbij kan een deelnemer aangeven aan welke begunstigde dient te worden afgedragen (de zogenaamde geoormerkte deelname). Begunstigden kunnen een bijdrage uit de opbrengst van de VriendenLoterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met de VriendenLoterij N.V. gesloten hebben. De ongeoormerkte inleg komt ten goede aan door de VriendenLoterij N.V. aan te wijzen begunstigden gelegen op het terrein van cultuur.
3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de VriendenLoterij N.V. Bij de uitvoering van de VriendenLoterij voldoet de VriendenLoterij N.V. aan de van overheidswege en in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.
4. De vergunning voor de uitvoering van de VriendenLoterij is op 21 oktober 2021 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 300027/14481.
5. Degene die deelneemt aan de VriendenLoterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door de VriendenLoterij N.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.vriendenloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de VriendenLoterij N.V.
6. De deelnemersadministratie van de VriendenLoterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de Nationale Postcode Loterij N.V.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname
1. Deelname aan de VriendenLoterij staat open voor personen van 18 jaar en ouder. Deelnemers dienen naar waarheid te verklaren meerderjarig te zijn en/of naar waarheid hun geboortedatum in te vullen. Deelname aan de VriendenLoterij staat ook open voor rechtspersonen.
2. De VriendenLoterij N.V. neemt passende maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan de VriendenLoterij.
3. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de VriendenLoterij N.V. beschikt over zijn/haar juiste naam- en adres- en overige
contact-)gegevens. De deelnemer dient de VriendenLoterij N.V. zo spoedig mogelijk van fouten en/of wijzigingen op de hoogte te stellen.

Artikel 3 Speelwijze
1. De VriendenLoterij kent aan elke deelnemer een lotnummer toe. Het lotnummer bestaat uit de laatste 5 cijfers van zijn bankrekeningnummer of een zelfgekozen 5-cijfercombinatie, aangevuld met twee door de VriendenLoterij vast te stellen volgletters om ieder lot uniek te maken.
2. Per (cijfer)code van 5-cijfers kunnen maximaal 576 loten worden uitgegeven.
3. Bij overschrijding van het maximale aantal loten per lotnummer worden deelnemers die met dat lotnummer mee willen spelen automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende beschikbare cijfercode.
4. De VriendenLoterij N.V. organiseert 15 trekkingen per jaar: 12 maandelijkse (reguliere) en 3 extra trekkingen die verspreid over het jaar plaatsvinden. De maandelijkse trekking van de VriendenLoterij N.V. omvat automatisch het in artikel 4 omschreven toegevoegde spel. Deze combinatie van reguliere trekking en het toegevoegde spel wordt hierna ook aangeduid als ‘speelmaand’
5. Deelname aan de VriendenLoterij betekent niet automatisch deelname aan elke door de VriendenLoterij N.V georganiseerde trekking of het toegevoegde spel. Daarvoor is geldige deelname nodig, zie artikel 9.8.
6. Deelnemers die gaan meespelen na inwerkingtreding van dit reglement, gaan automatisch meespelen met het aantal trekkingen dat de VriendenLoterij N.V. op dat moment organiseert. Deelnemers die nog niet met (alle) trekkingen meespelen, kunnen hun deelname aanpassen aan het door de VriendenLoterij N.V. georganiseerde aantal trekkingen.
7. Iedere deelnemer aan de VriendenLoterij maakt bij geldige deelname aan een speelmaand en/of extra trekking kans op prijzen.

Artikel 4 Toegevoegde spel
1. Iedere deelnemer aan de VriendenLoterij speelt bij geldige deelname zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegde spel van de VriendenLoterij, te weten de wekelijkse Bingo.
2. De Bingo kan in uitvoering variëren. De details van de Bingo (hoeveel getallen uit welke reeks en frequentie) worden door de VriendenLoterij N.V. vooraf vastgesteld en gepubliceerd.
3. De Vriendenloterij N.V. kent aan elke deelnemer per lotnummer voor iedere week een Bingokaart met 15 getallen toe uit een reeks van 1 t/m 45.
4. Op de Bingokaart(en) van deelnemers wordt ter informatie het lotnummer van de deelnemer vermeld.
5. Een Bingokaart is geen bewijs van geldige deelname (zie artikel 9.8).
6. Indien een deelnemer met meer dan 1 lotnummer meespeelt in de VriendenLoterij, dan speelt hij per week met meerdere Bingokaarten mee, namelijk evenveel als het aantal loten waarmee hij meespeelt in de VriendenLoterij.
7. Elke deelnemer kan de Bingokaart(en) ten behoeve van het toegevoegde spel digitaal inzien. Fysieke Bingokaarten zijn op aanvraag beschikbaar.

Artikel 5 Aanvraag en totstandkoming deelname
1. Aanvragen voor deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de VriendenLoterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via de website(s) van de Vriendenloterij N.V. een machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de VriendenLoterij N.V. aangegeven wijze. De deelnemer machtigt de VriendenLoterij N.V. om de inleg voor zijn deelname aan de VriendenLoterij N.V. tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren.
2. De deelname wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd. Daarin wordt aangegeven vanaf welke speelmaand de deelnemer met welk(e) lotnummer(s) gaat meespelen.
3. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelname niet te verwerken en/of te aanvaarden en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
4. Indien incasso van de inleg van het opgegeven bankrekeningnummer bij het eerste incassomoment van een nieuwe deelname niet mogelijk is, kan VriendenLoterij N.V. die deelname als niet tot stand gekomen beschouwen. De deelnemer wordt van de niet totstandkoming van de deelname schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht op het bij de VriendenLoterij N.V. bekende (e-mail)adres.
5. Deelname is ook mogelijk door middel van een gratis lot. Een deelnemer kan met maximaal 3 gratis loten aan een trekking deelnemen.
6. Bij fouten en gebreken, waaronder maar niet beperkt tot technische verstoringen, waardoor deelname aan de VriendenLoterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, neemt degene die wilde deelnemen niet deel aan de door de VriendenLoterij N.V. georganiseerde trekking(en).

Artikel 6 Weigering deelname
1. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname niet te verwerken of te aanvaarden indien (eerder) sprake is (geweest) van oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog door de (voormalig) deelnemer (hierna “oneigenlijk gebruik”). Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit reglement in ieder geval ook verstaan (i) het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan en weer opzeggen van (deelname aan) de VriendenLoterij;(ii) het herhaaldelijk niet kunnen afschrijven van de inleg van de door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer en/of terugboeken daarvan door de deelnemer of een bankinstelling. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan kan de VriendenLoterij N.V. gebruik maken van overzichten van (voormalig) deelnemers die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.
2. Indien een deelname op basis van het vorige lid niet kan plaatsvinden, geldt dit evenzeer voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname aan de Nationale Postcode Loterij.

Artikel 7 Uitbreiding of wijziging deelname
1. In het geval een bestaande deelnemer zijn deelname heeft uitgebreid en met meer Lotnummers zal gaan meespelen, zal de inleg daarvoor automatisch van de opgegeven bankrekeningnummer worden afgeschreven. De uitbreiding van de deelname wordt de deelnemer binnen 10 werkdagen na opgave daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd. In deze bevestigingsbrief of e-mail wordt aangegeven met welk(e) Lotnummer(s) de deelname is uitgebreid en per welke speelmaand de deelnemer daarmee gaat meespelen in de VriendenLoterij.
2. Indien de deelnemer een wijziging van zijn bankrekeningnummer aan de VriendenLoterij N.V. doorgeeft, wijzigt in alle gevallen automatisch zijn lotnummer. De deelnemer ontvangt schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bericht van de VriendenLoterij N.V. over zijn nieuwe lotnummer.
3. Het lotnummer dat op het bankrekeningafschrift staat, is leidend. De deelnemer speelt vanaf de speelmaand of extra trekking die op het bankrekeningafschrift staat genoemd mee met het nieuwe lotnummer.
4. Een verhuizing kan worden doorgegeven op een van de volgende manieren: telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier op de website, via de persoonlijke pagina van de deelnemer of via de social media kanalen en LiveChat. Deelnemers ontvangen een schriftelijke bevestiging (per normale post dan wel per e-mail) van een door hen opgegeven verhuizing. De wijzigingstermijn bedraagt maximaal één maand.
5. Alle overige wijzigingen (bijv. correcties in de naam van de deelnemer of wijziging van het e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer) kunnen zowel schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail), telefonisch of via de website worden doorgegeven.
6. Een wijziging van gegevens zoals vermeld in dit artikel ontvangen door de VriendenLoterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1.6, met uitzondering van het bankrekeningnummer.

Artikel 8 Beëindiging deelname
1. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname kan door een deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a) schriftelijk (per brief), adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam; b) telefonisch via telefoonnummer 088 - 020 1020; c) via de website "Mijn VriendenLoterij". Met gedeeltelijke beëindiging wordt bedoeld: niet alle lotnummers waarmee de deelnemer meespeelt, worden beëindigd.
2. Het verzoek tot beëindiging dient voldoende identificeerbare gegevens te bevatten om door de VriendenLoterij N.V. verwerkt te kunnen worden.
3. De deelnemer kan een deelname te allen tijde opzeggen. Indien de opzegging wordt gedaan als het incassoproces voor een speelmaand en/of extra trekking in gang is gezet of de incasso al heeft plaatsgevonden, zal aan de desbetreffende speelmaand en/of extra trekking alsnog worden deelgenomen.
4. De deelnemer ontvangt schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging van de gehele of gedeeltelijke beëindiging. Met de gehele beëindiging van de deelname eindigt de door de deelnemer verstrekte machtiging om de inleg automatisch van zijn bankrekeningnummer af te schrijven.
5. De VriendenLoterij N.V. kan de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig beëindigen in elk van de volgende gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b) onbetamelijk gedrag jegens de VriendenLoterij N.V. en/of haar medewerkers; c) (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog.
6. De deelnemer zal van de beëindiging door de VriendenLoterij N.V. schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht.
7. Een beëindiging op basis van het lid 5 hierboven geldt ingeval van gelijktijdige deelname aan de Nationale Postcode Loterij eveneens voor deze loterij.
8. Indien een bank meldt dat incasso van het door de deelnemer voor incasso opgegeven bankrekeningnummer bij die bank met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de VriendenLoterij N.V. eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht.

Artikel 9 Inleg, afschrijving en deelnamebewijs
1. Deelname aan de VriendenLoterij kost EUR 15,- (vijftien EURO) per lotnummer per trekking.
2. De inleg van deelnemers aan de VriendenLoterij wordt voorafgaand aan een speelmaand en/of extra trekking van de door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van (een) daartoe door de deelnemer aan de VriendenLoterij N.V. verstrekte machtiging(en).
3. Bij elke afschrijving op basis van automatische incasso wordt door de VriendenLoterij N.V. op het bankrekeningafschrift van de bankrekeningnummer waarvan de inleg wordt afgeschreven vermeld onder welk(e) lotnummer(s) en met welke speelmaand of extra trekking de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door de VriendenLoterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en deelnamebewijs van de in het mededelingsveld op het afschrift genoemde speelmaand of extra trekking, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van de betreffende trekking(en) wordt teruggeboekt.
4. Indien het lotnummer niet bij de afschrijving van de inleg vermeld kan worden (bijv. bij deelname met een gratis lot of bij betaling via iDEAL), dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het/de lotnummer(s) welke geldt als bewijs van deelname.
5. In het geval een deelnemer met meer dan één lotnummer deelneemt, zal het verzoek tot incasso van de inleg aan de bank tegelijkertijd worden verstrekt, behalve in de situatie als beschreven in artikel 7.1 of 9.12.
6. De VriendenLoterij N.V. heeft geen invloed op de volgorde waarin lotnummers aan de bank worden aangeboden en al dan niet door de bank worden geïncasseerd.
7. Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een speelmaand en/of extra trekking door de deelnemer of de bank van de deelnemer zijn teruggeboekt, dan is de VriendenLoterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht, nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.
8. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben/heeft plaatsgevonden, of de afschrijving door de deelnemer of de bank van de deelnemer is teruggeboekt, is geen sprake van een geldige deelname aan de speelmaand en/of de extra trekking waarvoor die afschrijving benodigd was en kan de deelnemer geen aanspraak maken op prijzen uit de betreffende speelmaand en/of extra trekking.
9. Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de VriendenLoterij N.V. hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is, dan wel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de VriendenLoterij N.V. te voldoen. Daarnaast kan de VriendenLoterij N.V. hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
10. Indien ten behoeve van twee opeenvolgende speelmaanden om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer kan worden afgeschreven of de afschrijving door de deelnemer twee keer opeenvolgend is teruggeboekt, kan de VriendenLoterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen op grond van oneigenlijk gebruik conform artikel 8.5.
11. De in lid 1 genoemde inleg kan door de VriendenLoterij N.V. jaarlijks verhoogd worden. De VriendenLoterij N.V. zal de verhoging tijdig aankondigen onder vermelding van de ingangsdatum daarvan.
12. De VriendenLoterij N.V. kan ook bepalen dat betaling van de verschuldigde inleg vooraf middels andere betaalvormen dient plaats te vinden.

Artikel 10 Trekkingen
1. De VriendenLoterij N.V. organiseert jaarlijks 15 trekkingen: 12 maandelijkse trekkingen en 3 extra trekkingen.
2. De trekkingen van de Vriendenloterij N.V. zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. De notaris maakt van iedere trekking en vaststelling van de getallen waarmee Bingo wordt gespeeld een proces-verbaal op. De notaris is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
3. Om de winnende lotnummers in de maandelijkse trekkingen te bepalen, vindt maandelijks een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement zijn uitgegeven.
4. De getallen waarmee Bingo wordt gespeeld worden maandelijks onder notarieel toezicht bepaald.
5. Om de winnende lotnummers in de extra trekkingen te bepalen, vindt drie maal per jaar een trekking plaats uit alle lotnummers die voor de betreffende extra trekking overeenkomstig dit reglement zijn uitgegeven.
6. In de maandelijkse trekking en in de extra trekking kan een deelnemer per lotnummer meer dan één prijs winnen.
7. In de Bingo kan een deelnemer alleen dan meer dan één prijs winnen indien hij met meerdere lotnummers in de VriendenLoterij meespeelt.
8. Uitsluitend deelnemers met een geldige deelname kunnen prijswinnend zijn.
9. Voor de Bingo wordt een variabel aantal getallen uit een totaal van 45 getallen getrokken. Het aantal getallen dat getrokken wordt, zal minstens 35 zijn. Het exacte aantal getallen (inclusief de geschatte winkans) maakt de VriendenLoterij N.V. minimaal een maand voor de betreffende trekking bekend.
10. De directie van de VriendenLoterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zo veel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.
11. De directie van de VriendenLoterij N.V. kan besluiten additionele trekkingen te organiseren tot het maximale aantal toegestaan in de in artikel 1.4 genoemde vergunning, waarvoor deelnemers zich separaat kunnen opgeven en waarvoor separaat inleg gevraagd kan worden.

Artikel 11 Prijzenpakket
1. Het prijzenpakket van de lotnummertrekking, extra trekking en Bingo kan geldprijzen, prijzen in natura of gratis speelkansen omvatten.
2. Tot de prijzen kunnen uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een (televisie-)programma. Deelnemers kunnen ook op andere wijze dan door het winnen van een prijs hiertoe in de gelegenheid gesteld worden. Aan de uitnodiging kan een voorronde gekoppeld zijn. Elke deelnemer die op uitnodiging bij een (televisie-)programma aanwezig is, maakt kans op extra geldprijzen, prijzen in natura of om als kandidaat in het (televisie-)programma mee te spelen en daar geldprijzen en/of prijzen in natura te winnen. Alle deelnemers die niet bij een (televisie-)programma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld op een nader door de directie van de VriendenLoterij N.V. te bepalen wijze dezelfde prijzen te winnen als die in een (televisie-)programma worden gewonnen.
3. Als prijs kunnen ook speelkansen beschikbaar worden gesteld. Een gewonnen speelkans is een lot dat in (een) door de VriendenLoterij N.V. te bepalen maand(en) gratis meespeelt in de VriendenLoterij of Nationale Postcode Loterij waarna het automatisch wordt stopgezet en verdere deelname met dit lot niet mogelijk is, tenzij de deelnemer uit eigen beweging aangeeft met het lot van de gewonnen speelkans door te willen spelen.
4. Het prijzenpakket van een speelmaand en extra trekking wordt door de VriendenLoterij N.V. vooraf vastgesteld en gepubliceerd.
5. In de Bingo kan een hoofdprijs van EUR 25.000,= worden gewonnen. Deze prijs wordt gewonnen door de deelnemer die als eerste Bingo heeft dat wil zeggen een volle Bingokaart heeft (dus alle getallen op de Bingokaart heeft kunnen afstrepen) en geldig deelneemt (zie artikel 9.8). In de Bingo die tijdens het televisieprogramma VriendenLoterij Miljonairs wordt georganiseerd, geldt een afwijkend prijzenpakket dat vooraf door de VriendenLoterij N.V. wordt vastgesteld en gepubliceerd.
6. Indien meerdere deelnemers tegelijkertijd “als eerste” een volle Bingokaart hebben, zal de hoofdprijs van EUR 25.000,= uit de Bingo even zoveel keren als het aantal winnende Bingokaarten worden uitgekeerd.
7. Een deelnemer die in de Bingo (als eerste) Bingo heeft – alleen of tegelijkertijd met anderen – wint met die volle Bingokaart geen andere prijzen uit het prijzenschema van die Bingo. Per Bingokaart kan per Bingo dus maximaal één prijs gewonnen worden.
8. Alle overige prijzen (dus alle prijzen behalve de hoofdprijs van EUR 25.000,=) in het prijzenschema van de Bingo vallen alleen indien een deelnemer een volle Bingokaart heeft bij de Bingobal die bij die prijs staat aangegeven op het prijzenschema voor de betreffende Bingotrekking en geldig deelneemt, zij vallen derhalve niet gegarandeerd.
9. De waarde van geldprijzen uit de Bingo die niet vallen, wordt ingezet in de resterende prijzenpot van dat jaar.
10. De VriendenPuntenPrijs is een prijs die getrokken wordt op lotnummer. De hoogte van de VriendenPuntenPrijs wordt bepaald door het aantal Punten dat door de winnende deelnemer is gespaard. De wijze van toekenning van VriendenPunten en het moment van trekking van de VriendenPuntenPrijs – die minstens 1x per jaar getrokken zal worden - wordt bekendgemaakt op de website van de VriendenLoterij N.V.

Artikel 12 Publicatie en uitkering prijzen
1. De uitkering van prijzen is onder voorbehoud van geldige deelname (zie artikel 9.8).
2. De VriendenLoterij N.V. maakt de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking daarvan door publicatie via door haar gekozen media bekend, tenzij het gaat om week-,dag-, en uurprijzen. Week-, dag en uurprijzen worden per week, dag of uur gepubliceerd.
3. De getrokken getallen waarmee Bingo wordt gespeeld, worden wekelijks gepubliceerd op de website van de VriendenLoterij N.V.
4. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden anders dan verwerkers worden bekendgemaakt.
5. Deelnemers die een geldprijs hebben gewonnen, ontvangen hun prijs, uiterlijk 6 weken na de bekendmaking van de uitslag.
6. Alle geldprijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor de trekking is afgeschreven ten behoeve van de VriendenLoterij N.V. Indien aan een trekking is deelgenomen via een gratis lot wordt de prijs uitgekeerd op het opgegeven bankrekeningnummer.
7. Prijzen in natura worden, indien van toepassing, afgeleverd op het bij de VriendenLoterij N.V. bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door de VriendenLoterij N.V. geen verdere actie ondernomen.
8. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor om in plaats van aflevering aan huis distributiepunten met landelijke dekking in te richten voor prijzen in natura.
9. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor om voor prijzen in natura met een waarde onder de EUR 25,= (vijfentwintig EURO) alternatieve prijzen, waaronder cadeaubonnen, uit te keren. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
10. Indien een winnende deelnemer niet aan artikel 2.1 hierboven blijkt te voldoen, wordt de gewonnen prijs niet uitgekeerd.
11. Op geldprijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door de VriendenLoterij N.V. worden ingehouden.
12. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de VriendenLoterij N.V.
13. Aan de door de VriendenLoterij N.V. gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 Klachten
1. Een uitlating van ongenoegen betreffende het handelen of nalaten van de VriendenLoterij N.V. - zoals klachten over het niet of verkeerd toekennen van een prijs - moet op schrift en beargumenteerd binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de VriendenLoterij N.V. Na de termijn van één jaar kan niet meer geklaagd worden. De klachtenprocedure van de VriendenLoterij N.V. is hierop aanvullend van toepassing.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan deelnemers tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins, evenals voor schade door (strafbare) handelingen van derden, zoals maar niet beperkt tot verlies en diefstal.
2. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden en/of wijzigingen in de gepubliceerde uitslagen en/of communicatie over (gepubliceerde) uitslagen en andere (algemene) informatie.
3. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging, of (foutieve) handelingen en/of nalatigheden dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij financiële of andere betrokken instellingen dan wel bij de deelnemer zelf. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor de loterij berust bij de deelnemer. VriendenLoterij N.V. aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
4. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in het (geautomatiseerde) proces van de loterijtrekking.
5. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
6. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard door de VriendenLoterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de VriendenLoterij N.V. liggende omstandigheden. Hieronder vallen – naast de wettelijke overmachtssituaties voor zover hierin nog niet inbegrepen – ook, maar niet beperkt tot, (foutieve) handelingen, nalatigheden of sluiting/faillissement van de door VriendenLoterij N.V. ingeschakelde derden (waaronder leveranciers) en uitstellen of annuleren van loterijactiviteiten en/of prijzenuitkering als gevolg van een (dreiging van) oorlog, (dreiging van) natuurrampen, staking, opstand, epidemie, pandemie, overheidsmaatregelen en/of overheidsadviezen en ernstige (ver)storingen in de bedrijfsvoering van de VriendenLoterij N.V. en/of de door haar ingeschakelde derden (waaronder leveranciers).

Artikel 15 Slotbepaling
1. De vorige versie van het Deelnemersreglement van de VriendenLoterij N.V. (d.d. 1 januari 2022) wordt per 28 juli 2022 ingetrokken.