Algemene voorwaarden VriendenLoterij VIP-KAART

Artikel 1 Overeenkomst en Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de VIP-KAARThouder (“Kaarthouder”) en de VriendenLoterij. De overeenkomst komt tot stand door gebruik van de VIP-KAART. Door gebruik van de VIP-KAART aanvaardt de Kaarthouder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De Kaarthouder is de natuurlijke persoon op wiens naam de VIP-KAART staat.
 2. Met de VIP-KAART kan de Kaarthouder (gratis) naar VIP-KAART accepterende instellingen zoals bijv. musea, krijgt hij/zij korting op voorstellingen en maakt hij/zij kans op (exclusieve) bijzondere evenementen.
 3. De overeenkomst tussen de Kaarthouder en de VriendenLoterij duurt voort zolang de deelnemer de VIP-KAART gebruikt. De deelnemer heeft recht op de VIP-KAART zolang de deelnemer met de VriendenLoterij meespeelt.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de volgende website: www.vriendenloterij.nl/vipkaart (“Website”). Op verzoek van de Kaarthouder kunnen de Algemene Voorwaarden ook per e-mail of per post worden toegestuurd. De Kaarthouder kan hiertoe contact opnemen met de Klantenservice van de VriendenLoterij.
 5. De VriendenLoterij heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van deze wijziging wordt kennis gegeven op de Website.

Artikel 2 Uitgifte en stopzetting VIP-KAART

 1. Per betaald lot kan de VriendenLoterij deelnemer één (1) VIP-KAART ontvangen. Per unieke natuurlijke persoon wordt slechts één VIP-KAART verstrekt. Indien men met meerdere loten met de VriendenLoterij meespeelt, dan ontvangt de VriendenLoterij deelnemer per lot een extra VIP-KAART.
 2. De deelnemer ontvangt in geval van een extra lot automatisch een tweede VIP-KAART. Indien een deelnemer met meer dan twee loten meespeelt en voor die loten (een) extra VIP-KAART(EN) wil ontvangen, dient de deelnemer telefonisch contact op te nemen via 088 - 0201020 of deze online aan te vragen via www.vriendenloterij.nl/vipkaart/service
 3. Een extra VIP-KAART kan op naam van een andere unieke natuurlijke persoon worden gesteld. De gebruiker van een extra VIP-KAART aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door gebruik van de VIP-KAART.
 4. De VIP-KAART wordt alleen op naam gezet van een unieke natuurlijke persoon die 18 jaar of ouder is.
 5. Indien men een VIP-KAART verkrijgt via (museum)werving in een VIP-KAART accepterende instelling, dan krijgt men ter plekke een tijdelijke VIP-KAART. Binnen drie weken wordt vervolgens de definitieve VIP-KAART toegezonden op het laatste adres zoals dat bij de VriendenLoterij bekend is.
 6. De VIP-KAART wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers van wie de relevante persoonsgegevens bij de VriendenLoterij bekend zijn. De relevante persoonsgegevens zijn voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum. Tevens dient het adres van de betreffende deelnemer bij de VriendenLoterij bekend te zijn om de VIP-KAART aan de deelnemer per post te kunnen verstrekken.
 7. Deelnemers van wie deze gegevens niet bekend zijn bij de VriendenLoterij kunnen deze via de Website of het telefoonnummer 088 - 0201020 doorgeven.
 8. Na verwerking van de relevante gegevens kan de VIP-KAART beschikbaar worden gesteld.
 9. Op de VIP-KAART staat een barcode en magneetstrip ten behoeve van controle en registratie.
 10. De VIP-KAART is gepersonaliseerd door voorletters, achternaam, uniek kaartnummer en geboortedatum van de Kaarthouder.
 11. Indien de deelnemer een lot van de VriendenLoterij stopzet, dan wordt de VIP-KAART ook stopgezet. Speelt de deelnemer met meerdere loten mee met de VriendenLoterij en zet hij/zij een lot stop, dan zal de laatst uitgegeven VIP-KAART worden stopgezet. De VIP-KAART wordt stopgezet per de 10e van de maand nadat de deelname voor dat (die) lot (loten) is stopgezet.

Artikel 3 Gebruik VIP-KAART

 1. Het gebruik van de VIP-KAART is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De VIP-KAART blijft eigendom van de VriendenLoterij.
 2. De VIP-KAART geeft de Kaarthouder recht op toegang tot de vaste collectie van de VIP-KAART accepterende instelling zoals bijv. een museum, alsmede op het gebruik maken van eventuele aanbiedingen voor Kaarthouders. De VriendenLoterij vermeldt deze aanbiedingen op de Website.
 3. De Kaarthouder dient zich voorafgaand aan een bezoek ervan te vergewissen of de VIP-KAART nog geldt voor de betreffende VIP-KAART accepterende instelling.
 4. De Kaarthouder kan maximaal 1 keer per dag voor hetzelfde museum gebruik maken van de VIP-KAART.
 5. Er is een geldige fysieke VIP-KAART (of Stocard) nodig om toegang te krijgen.
 6. De Kaarthouder begrijpt dat de VIP-KAART accepterende instelling, naast de Algemene Voorwaarden die op de VIP-KAART van toepassing zijn, eigen voorschriften kan hanteren die door bezoekers dienen te worden gerespecteerd (zoals bijv. openingstijden, gebruik van camera’s, huisregels etc.). Indien en voor zover er strijdigheid mocht bestaan tussen enerzijds de informatie die de VriendenLoterij verstrekt over de VIP-KAART accepterende instelling en anderzijds de voorschriften van de VIP-KAART accepterende instelling zelf, prevaleren de laatstgenoemde voorschriften.
 7. Bij tijdelijke tentoonstellingen kan een museum een toeslag aan de Kaarthouder vragen, mits deze toeslag voor elke bezoeker geldt. De VIP-KAART is niet geldig in combinatie met andere kortingsregelingen van musea of van andere VIP-KAART accepterende instellingen.
 8. Bij twijfel over de geldigheid van de VIP-KAART of de identiteit van de Kaarthouder, kan de VIP-KAART accepterende instelling de Kaarthouder de gratis toegang of de aan de VIP-KAART verbonden aanbiedingen weigeren.
 9. De VIP-KAART accepterende instellingen hebben het recht om een maximum voordeel per VIP-KAART en per tijdsperiode te formuleren.
 10. Bij misbruik van de VIP-KAART door een Kaarthouder behoudt de VriendenLoterij zich het recht voor om de VIP-KAART (tijdelijk dan wel permanent) stop te zetten. Als misbruik wordt bijvoorbeeld gezien het doorverkopen van kortingskaarten, het verkopen van de VIP-KAART, het uitlenen van de VIP-KAART aan derden etc.

Artikel 4 Klantenservice

 1. De Kaarthouder kan met zijn/haar vragen en klachten over de VIP-KAART terecht bij de Klantenservice van de VriendenLoterij. Dit geldt voor algemene vragen maar bijvoorbeeld ook indien een VIP-KAART beschadigd, verloren/gestolen is.
 2. De VIP-KAART wordt na een melding van verlies, diefstal of beschadiging per direct geblokkeerd. De Kaarthouder maakt tot de nieuwe kaart ontvangen is, geen aanspraak op gratis toegang en/of de andere voordelen die de VIP-KAART biedt.  
 3. De Klantenservice is bereikbaar op tel. 088 - 0201020 op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Artikel 5 Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. Inzake de VIP-KAART verwerkt de VriendenLoterij persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en conform het Privacy Statement van de VriendenLoterij.
 3. In aanvulling op haar Privacy Statement verwerkt de VriendenLoterij Persoonsgegevens inzake de VIP-KAART voor de volgende doeleinden:

a) monitoring gebruik en activatie VIP-KAART;

b) afwikkeling kosten met de aan de VIP-KAART verbonden (culturele) instellingen.

 1. In aanvulling op haar Privacy Statement verwerkt de VriendenLoterij inzake de VIP-KAART de volgende categorieën van Persoonsgegevens:
 1. activatie- en bezoekersgegevens (bijvoorbeeld of de Kaarthouder de VIP-KAART heeft geactiveerd en welke VIP-KAART accepterende instelling wordt bezocht);
 2. overig gebruik van de VIP-KAART.
 1. De Persoonsgegevens zoals vermeld op de VIP-KAART zijn afkomstig uit de deelnemersadministratie van de VriendenLoterij. De deelnemer kan echter aangeven dat een VIP-KAART op een andere naam moet worden gezet, in dat geval worden de Persoonsgegevens zoals aangegeven door de desbetreffende deelnemer gebruikt.
 2. Wijziging van de personalia dient door de Kaarthouder te worden gemeld aan de Klantenservice van de VriendenLoterij.
 3. De VriendenLoterij houdt de Kaarthouder op de hoogte van aanbiedingen van de producten en diensten van de VriendenLoterij, de VIP-KAART accepterende instellingen, van sponsors en van derden. Indien de Kaarthouder geen prijs stelt op aanbiedingen, dan kan de Kaarthouder dit doorgeven aan de Klantenservice. De Kaarthouder kan zich voor alle communicatie, maar ook voor afzonderlijke communicatie uitschrijven door contact op te nemen met de Klantenservice. Het gaat daarbij om uitschrijving voor communicatie inzake de VIP-KAART middels e-mailnieuwsbrief, e-mail en post.
 4. De VriendenLoterij kan de Kaarthouder benaderen via de haar bekende Persoonsgegevens.
 5. De Goede Doelen Loterijen (VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij) bewaren bovengenoemde gegevens gedurende een periode van 3 jaar na einde deelname van de Kaarthouder. De Goede Doelen Loterijen hebben hierbij de mogelijkheid om de voormalig Kaarthouder binnen een termijn van 3 jaar na einde deelname te benaderen met aanbiedingen van de producten en diensten van de VriendenLoterij.

Artikel 6 Overige bepalingen

 1. Alle rechtsbetrekkingen betreffende de VIP-KAART worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 juni 2016 en zijn laatstelijk aangepast in oktober 2022 en kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden VriendenLoterij VIP-KAART".
 3. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. De VriendenLoterij heeft maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen of door derden laten treffen (bijvoorbeeld ten behoeve van kassasystemen), om het gebruik van de VIP-KAART zonder problemen te laten verlopen.
 5. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het (al dan niet) gebruik van de VIP-KAART.

Laatste update: oktober 2022