Governance Holding Nationale Goede Doelen Loterijen en Novamedia

Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij - in 2021 gefuseerd met de BankGiro Loterij) zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: minimaal 40 procent van de opbrengst is bestemd voor maatschappelijke organisaties. Dankzij de deelnemers kunnen zij werken aan een groene, rechtvaardige samenleving waaraan iedereen kan meedoen, met een bloeiende culturele sector.

De aandelen van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. zijn in het bezit van haar enig aandeelhouder Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan deze Stichting. Zowel de Goede Doelen Loterijen, de Holding en de Stichting hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De bestuurs- en managementstructuur is voor de twee loterijen dezelfde. De directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en is belast met het bestuur van de vennootschappen.

N5324_D_Organigram_GoedeDoelenLoterijen_03_2022.png

Goede Doelen Loterijen en Novamedia

Novamedia is de bedenker en eigenaar van (en investeerder in) loterijformats en merken waar wereldwijd succesvol loterijen mee worden opgezet die fondsen werven voor goede doelen. De directievoering van de Holding en de Goede Doelen Loterijen vindt plaats door Novamedia, de directie bestaat uit dezelfde leden als die in de Raad van Bestuur van Novamedia zitten. De directie stuurt het team aan van de twee managing directors, die de dagelijkse leiding hebben over de loterijen. De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij) hebben met Novamedia een management- en licentieovereenkomst afgesloten voor de directievoering van de Goede Doelen Loterijen, alsmede het gebruik van de loterij formats en de daarbij behorende merken om zo zoveel mogelijk fondsen te werven.

N5324_D_Organigram_GoedeDoelenLoterijen_Novamedia_03_2022.png

De Postcode Loterij en VriendenLoterij hebben een licentie- en managementovereenkomst afgesloten met Novamedia voor het gebruik van loterijformat en –merk.

Novamedia brengt een licentievergoeding in rekening voor het gebruik van haar intellectuele eigendom met betrekking tot het Postcode Loterij-format. De vergoeding wordt voornamelijk gebruikt voor het opzetten en financieren van nieuwe Postcode Loterijen en voor de continue verdere ontwikkeling van de formats van Novamedia.

De licentievergoeding is in 2014 door KPMG “aan de lage kant” beoordeeld, de directievergoeding als marktconform. Deze inkomsten geven Novamedia de mogelijkheid om verder invulling te geven aan haar missie door het wereldwijd opzetten en ontwikkelen van nieuwe goede doelen loterijen en het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan haar maatschappelijke missie.

Bestuurders en commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen


De onafhankelijke Raad van Commissarissen heeft onder andere als taak de verdeling van de financiële bijdragen aan de goededoelenorganisaties goed te keuren. Voor meer informatie over de RvC reglementen, klik hier.

Kamer van Koophandel

In de geconsolideerde jaarrekening van Novamedia Holding B.V. dan wel in de geconsolideerde jaarrekening van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., vindt u desgewenst meer informatie. Deze jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de volgende dossiernummers: Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. 34208105 Novamedia Holding B.V. 33209523.

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement van audit commissie

Reglement business commissie

Reglement selectie- en benoemingscommissie

Overige downloads (pdf)

Directiereglement

Gedragsregeling Raad van Commissarissen

Profielschets en samenstelling Raad van Commissarissen

Klokkenluidersregeling

Roulatieschema