Toekenningscriteria meerjarige partners

De VriendenLoterij ondersteunt organisaties in de culturele en erfgoedsector.

Omdat de beschikbare fondsen ieder jaar opnieuw bijeen worden gebracht door de deelnemers aan de loterij, is binnen de sector de keuze gemaakt om de collecties van musea en de restauratie van monumenten in Nederland te financieren. Kenmerkend hiervoor is de blijvende aard en publieke toegankelijkheid. De VriendenLoterij draagt niet bij aan de exploitatie van instellingen.

De VriendenLoterij kijkt daarnaast met extra interesse naar voorlopers binnen de culturele sector. De voorkeur gaat uit naar instellingen met een ondernemende, innovatieve visie zowel op de inhoudelijke kant van hun werkterrein als op het gebied van fondsenwerving en marketing.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de aanvrager in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

1. Behoud, verrijking en/of toegankelijkheid van het nationaal openbaar cultuurbezit en cultureel erfgoed

De VriendenLoterij steunt instellingen die zich inzetten voor het nationaal openbaar cultuurbezit. De bijdrage wordt bij voorkeur besteed aan aankoop, restauratie en presentatie van de vaste collectie en voor monumentenzorg. Daarnaast mag de bijdrage worden besteed aan onderdelen van de bedrijfsvoering die gericht zijn op de ontsluiting van de collectie voor het brede publiek. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de aanvrager zelf kan voorzien in zijn basisvoorzieningen voor exploitatie (huisvesting, personeel, vaste inrichting en beheer en behoud van de collecties in brede zin, registratie, beveiliging, openstelling en instandhouding van de juiste bewaaromstandigheden).

De VriendenLoterij financiert rechtstreeks geen podiumkunsten en daaraan gerelateerde instellingen of evenementen als theaters, festivals en poppodia. Daarvoor draagt de loterij jaarlijks substantieel bij aan fondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VriendenLoterij Fonds (voorheen Stichting DOEN).

2. Groot bereik

De deelnemers van de VriendenLoterij komen uit heel Nederland. Daarom steunen wij in Nederland gevestigde instellingen met een bovenregionale of landelijke uitstraling.

3. Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering

De maatschappelijke relevantie komt tot uiting in o.a. de omvang van de eigen fondsenwerving, het aantal bezoekers, donateurs, vrienden, leden, andere steun van derden of aanwezigheid in het maatschappelijk debat.

4. Eigen fondsenwerving van minimaal € 400.000,-

Het voortbestaan van de partner mag niet in gevaar komen bij een eventueel wegvallen van de gelden van de Vriendenloterij. De minimale bijdrage van de VriendenLoterij bedraagt € 200.000,-. Om een te grote financiële afhankelijkheid van de Vriendenloterij te voorkomen, dient een aanvragende organisatie aan eigen fondsenwerving (waarin begrepen kaartverkoop) een bedrag van minimaal € 400.000,- te genereren.

5. Professionele organisatie

De aanvragende organisatie dient professioneel te zijn ingericht en uw organisatie zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. Dat wil zeggen dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, een beleidsplan gemaakt is en indien van toepassing een collectieplan voorhanden is. Ook moet de bestuurlijke organisatie op orde zijn, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Van culturele organisaties die fondsenwerven bij het Nederlandse publiek, verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een Erkenning voor Goede Doelen, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Vanzelfsprekend houdt de organisatie zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld (bijvoorbeeld de Code Wijffels en de cultural governance code) en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang.

6. Aanvullend op bestaande kring van beneficiënten

Binnen de sector cultureel erfgoed geven wij de voorkeur aan aanvragers die aanvullend werken op de instellingen die reeds een bijdrage ontvangen van de VriendenLoterij.

Het Vriendenloterij Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds

Organisaties die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van het VriendenLoterij Fonds of het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Met de jaarlijkse bijdrage van de Vriendenloterij steunt het VriendenLoterij Fonds verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken. Zij werkt aanvullend op en in het verlengde van de VriendenLoterij zelf en ondersteunt culturele initiatieven in Nederland en op de Nederlandse Antillen.