Toekenningscriteria eenmalige schenking

Jaarlijks wordt een deel van de opbrengst van de VriendenLoterij bestemd voor eenmalige schenkingen.

De hoogte van deze opbrengst is afhankelijk van de beschikbare middelen na de aftrek van de bijdrage aan bestaande en nieuwe meerjarige beneficiënten (zie ook ‘Criteria’).

De nadruk ligt bij de eenmalige schenkingen op monumentenzorg en grootscheepse verbouwingen en herinrichtingen binnen de culturele sector. Omdat de beschikbare fondsen ieder jaar opnieuw bijeen worden gebracht door de deelnemers aan de loterij, geldt als criterium dat de projecten (na afronding van de werkzaamheden) publiek toegankelijk en van blijvende aard moeten zijn.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking dient de aanvrager bij voorkeur te voldoen aan een aantal criteria, zoals behoud, verrijking en/of toegankelijkheid van het nationaal openbaar cultuurbezit en cultureel of historisch erfgoed. Andere criteria zijn:

Groot bereik

De deelnemers van de VriendenLoterij komen uit heel Nederland. Daarom steunen wij projecten in Nederland met een bovenregionale of landelijke uitstraling.

Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering

De maatschappelijke relevantie komt tot uiting in o.a. de omvang van de eigen fondsenwerving, het aantal bezoekers, donateurs, vrienden, leden, andere steun van derden of aanwezigheid in het maatschappelijk debat.

Eigen fondsenwerving

De aanvrager moet kunnen aantonen dat er verschillende manieren van financiering worden onderzocht en/of dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande regelingen voor restauraties. De minimale bijdrage van de VriendenLoterij bedraagt € 200.000,-. Omdat dat niet meer dan 50% van de totale projectomvang mag zijn, moet het project minimaal € 400.000,- bedragen.

Professionele organisatie

Wij gaan ervan uit dat u professioneel georganiseerd bent en dat uw organisatie zich inzet voor doeleinden van algemeen belang. Binnen de organisatie zijn professionals werkzaam en is een gedegen beleidsplan opgemaakt. Ook moet de bestuurlijke organisatie op orde zijn, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Daarnaast geven wij de voorkeur aan ondernemende en innovatieve organisaties. Van culturele organisaties die fondsenwerven bij het Nederlandse publiek, verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een Erkenning voor Goede Doelen, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen.