Inkoopvoorwaarden en code of conduct

 

Artikel 1. Definities

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

De Loterij : de Nationale Postcode Loterij N.V en de VriendenLoterij N.V.; 
Leverancier : iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de  Loterij een Overeenkomst aangaat;
Order : de opdracht van de Loterij aan Leverancier inhoudende de aanvaarding van het door Leverancier gedane aanbod ter zake van het leveren van Producten en/of Diensten;
Overeenkomst : iedere Overeenkomst die tussen de Loterij en Leverancier tot stand komt betreffende inkoop door de Loterij van Producten en/of Diensten, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts) handelingen voor het aangaan of ter uitvoering van die Overeenkomst, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden;
Producten : de door Leverancier te leveren en geleverde zaken, waaronder doch niet beperkt tot "prijzen in natura", software en gebruiksrechten op die zaken;
Diensten : de door Leverancier ten behoeve van de Loterij te verlenen Diensten en te verrichten werkzaamheden, waaronder doch niet beperkt tot reisbegeleiding.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten. Een onlosmakelijk onderdeel van de inkoopvoorwaarden is de Gedragscode voor Leveranciers (zie aangehecht). In deze Gedragscode voor Leveranciers heeft de Loterij de standaarden vastgelegd die zij van haar Leveranciers verwacht. De Loterij hecht veel waarde aan de naleving van deze Gedragscode en houdt zich het recht voor om de naleving bij Leverancier te toetsen.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. In geval van strijdigheid tussen enige bepaling in de Overeenkomst en deze inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
4. De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze inkoopvoorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn, dat het ongeldige beding naar aard en inhoud zoveel mogelijk benadert.
5. De Loterij is gerechtigd deze Inkoopvoorwaarden te wijzigen. Alsdan zal zij Leverancier 30 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de betreffende wijziging in kennis stellen. Leverancier heeft alsdan het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de beoogde ingangsdatum, mits hij dit de Loterij uiterlijk 15 dagen na kennisgeving van de wijziging mededeelt.

Artikel 3. Totstandkoming, wijziging en duur van de Overeenkomst

1. Aanvragen voor een offerte binden de Loterij niet en gelden als een uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte door Leverancier. De offerte blijft gedurende een periode van 30 kalenderdagen geldig. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte worden niet door de Loterij vergoed.
2. Ingeval van kennelijke fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de aanvraag voor een offerte door de Loterij, dient Leverancier, alvorens een offerte te doen, in overleg te treden met de Loterij.
3. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Loterij Leverancier schriftelijk een Order verstrekt, dan wel de Loterij geleverde Producten en/of Diensten aanvaardt. De Loterij is gerechtigd, indien Leverancier nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen, deze Overeenkomst te allen tijde te annuleren. De Loterij zal in dat geval de door Leverancier gemaakte kosten, voor zover deze redelijk en onderbouwd zijn, aan Leverancier vergoeden. Indien Leverancier zonder een Order te hebben ontvangen een aanvang maakt met werkzaamheden, doet hij dit voor eigen rekening en risico.
4. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende Overeenkomst.
5. De Loterij is gerechtigd meer- c.q. minderwerk te verlangen. Van meer- c.q. minderwerk kan alleen sprake zijn voor zover de Loterij hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven. Bij minder werk zal de prijs voor de Producten en/of Diensten naar rato worden verlaagd.
6. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de Producten en/of Diensten, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de Loterij hierover zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.
7. In geval Leverancier de Loterij niet (volledig) of niet tijdig schriftelijk heeft geïnformeerd over eventuele gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst, zijn de gevolgen voor rekening en risico van Leverancier.
8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de duur van de Overeenkomst voor de periode van één (1) jaar. Er vindt geen automatische verlenging plaats. Indien de Overeenkomst wordt verlengd, geldt dit steeds voor één jaar.
9. De Loterij kan te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, voor zover die betrekking heeft op te leveren Diensten. Leverancier heeft in geval van opzegging uitsluitend recht op betalingen van de werkzaamheden die tot dan toe aantoonbaar zijn verricht en de redelijke kosten die eventueel gemaakt zijn.

Artikel 4. Algemene verplichtingen Leverancier

1. Leverancier zal de Overeenkomst uitvoeren. Leverancier verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te voldoen aan de mate van zorgvuldigheid die van een redelijk handelende, bekwame en professionele leverancier onder vergelijkbare omstandigheden en onder vergelijkbare contractuele voorwaarden geëist mag worden.
2. Leverancier zal bij de uitvoering van de Overeenkomst wet- en regelgeving naleven, waaronder maar niet beperkt tot Nederlandse en Europese levensmiddelenwetgeving. Door Leverancier geleverde Producten en/of Diensten zullen steeds voldoen aan op het moment van levering geldende wettelijke voorschriften en aan aangekondigde op korte termijn in te voeren wijzigingen daarin of nieuwe regelgeving.
3. Leverancier dient bij de uitvoering van de Overeenkomst de redelijke instructies van de Loterij op te volgen.
4. Het is Leverancier niet toegestaan gebruik te maken van namen, merken, logo’s, domeinnamen etc. van de Loterij, ongeacht of deze wettelijke bescherming genieten, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Loterij en met inachtneming van de specifiek instructies van de Loterij.
5. Leverancier is enkel gerechtigd aan derden mededeling te doen van het feit dat hij leverancier is van de Loterij met schriftelijke toestemming van de Loterij. De Loterij kan een dergelijke toestemming op elk gewenst moment intrekken door hier schriftelijk mededeling van te doen aan de Leverancier.

Artikel 5. Prijs

1. De prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichting van Leverancier, waaronder standaardverpakking, vervoer, eventuele invoerrechten en overige heffingen, installatie, instructie, etc. De prijzen zijn inclusief btw.
2. De prijzen zijn vast voor de duur van de Overeenkomst, ten zijde Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en ook de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 6. Facturering en betaling

1. Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de Loterij, mits de geleverde Producten en/of Diensten zijn aanvaard. De Loterij zal Leverancier binnen voormelde periode op de hoogte stellen als zij de factuur niet accepteert.
2. De Loterij is gerechtigd de betaling op te schorten ingeval van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting aan de zijde van Leverancier. Voorts heeft de Loterij het recht van verrekening.
3. Betaling door de Loterij houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
4. In het geval bedragen door de Loterij vooruitbetaald worden, zal Leverancier op eerste verzoek van de Loterij deugdelijke zekerheid stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, zulks ter keuze van de Loterij.
5. Bij aflevering in gedeelten, zal de Loterij ook in gedeelten betalen.
6. De Loterij is gerechtigd om, nadat zij Leverancier daarvan in kennis heeft gesteld, voor Leverancier betalingen te doen aan derden, bijvoorbeeld aan door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken onderaannemers en toeleveranciers, indien de voortgang van het werk bij het ontbreken van zodanige betaling in gevaar zou komen. Deze betalingen strekken in mindering op hetgeen de Loterij uit hoofde van de Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is.
7. In het geval van niet tijdige betaling is de Loterij enkel wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. De toepasselijkheid van artikel 6:119a BW is uitgesloten.

Artikel 7. Aflevering

1. Leverancier zal de Producten en/of Diensten franco afleveren op het door de Loterij opgegeven adres. De Loterij heeft het recht aflevering in gedeelten te vragen.
2. Het afleveringstijdstip en de afleveringstermijn zijn fatale termijnen. Zodra Leverancier weet of in redelijkheid behoort te weten dat de Producten en/of Diensten niet op tijd kunnen worden afgeleverd, zal hij de Loterij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen, onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven, de door de Leverancier genomen en nog te nemen maatregelen ter voorkoming van de vertraging alsmede van de nieuwe afleverdatum.
3. Indien Leverancier niet, niet volledig of ondeugdelijk levert op het overeengekomen tijdstip, dan wel binnen de overeengekomen termijn, verbeurt Leverancier zonder nadere aanmaning, waarschuwing of ingebrekestelling een boete van 0,5% van de prijs voor iedere werkdag dat de vertraging voortduurt, zulks met een maximum van 10% van de orderwaarde. Deze boete laat de rechten van de Loterij op schadevergoeding en recht van de Loterij om volledige nakoming te eisen, of beide, onverlet.
4. Indien de Loterij genoodzaakt is haar vorderingen in rechte aanhangig te maken, zal Leverancier haar de volledige (buiten)gerechtelijke kosten vergoeden.
5. Indien de Producten en/of Diensten gereed zijn voor aflevering, doch de Loterij redelijkerwijs niet in staat is om deze in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, zal Leverancier de Producten en/of Diensten onder zich houden, beveiligen en voorts alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat ze zijn afgeleverd. De Loterij zal in dat geval gehouden zijn de Leverancier een redelijke vergoeding voor de hem ter zake te maken kosten te betalen.

Artikel 8. Aanvaarding

1. De Loterij is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) Producten aan een keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te onderzoeken of de geleverde Diensten conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd. Leverancier is verplicht daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
2. Indien bij aflevering blijkt dat de Producten en/of Diensten geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, zal de Loterij Leverancier zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van afkeuring geven en worden de Producten en/of Diensten niet aanvaard.
3. De Loterij zal de afgekeurde Producten voor rekening en risico van Leverancier (doen) opslaan. Indien Leverancier niet binnen een termijn van 14 dagen nadat de Loterij aan Leverancier heeft kenbaar gemaakt dat de geleverde Producten zijn afgekeurd deze Producten heeft opgehaald, kan de Loterij deze Producten zonder toestemming van Leverancier voor diens rekening en risico aan hem retourneren. Indien Leverancier weigert de Producten in ontvangst te nemen, kan de Loterij deze Producten voor rekening en risico van Leverancier (doen) opslaan dan wel (doen) verkopen dan wel (doen) vernietigen.
4. Aanvaarding staat niet in de weg aan een later beroep door de Loterij op niet-naleving door Leverancier van diens verplichtingen en bijgevolg kan Leverancier aan (het al dan niet achterwege blijven van) een keuring dan wel een aanvaarding krachtens dit artikel geen enkel recht ontlenen.

Artikel 9. Overgang van eigendom en risico

1. De Producten en/of Diensten alsmede onderdelen van de Producten en/of Diensten, zoals materialen, worden eigendom van de Loterij bij aanvaarding door de Loterij als bedoeld in artikel 8. Tot aan het moment van aanvaarding door de Loterij blijven zij voor risico van Leverancier.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1, verkrijgt de Loterij, in het geval als bedoeld in artikel 7.5, de eigendom van de Producten en/of Diensten op het moment waarop deze ten behoeve van de Loterij worden opgeslagen.
3. Door Leverancier geleverde zaken die door de Loterij aan Leverancier zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van Leverancier.
4. Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 6 gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, verkrijgt de Loterij krachtens de door haar verrichte vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is vereist, de eigendom van alle materialen, grondstoffen en halffabricaten die Leverancier gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst of daartoe bestemt, zulks tot de waarde van het vooruitbetaalde bedrag. Leverancier is gehouden bedoelde materialen, grondstoffen en/of halffabricaten vrij van lasten en rechten voor de Loterij te houden, alsmede ten behoeve van de Loterij afgezonderd op te slaan.

Artikel 10. Verpakking en verzending

1. Leverancier zal de Producten voor zijn rekening met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde eisen en op een voor de Producten geëigende manier verpakken. Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende dan wel inadequate verpakking.
2. Iedere zending dient te worden vergezeld van een paklijst.
3. Leverancier dient verpakkingsmateriaal op eerste verzoek van de Loterij terug te nemen.
4. Retourzending van (leen)emballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier naar een door deze op te geven bestemming.

Artikel 11. Garantieverplichting

1. Leverancier staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten in alle opzichten voldoen aan hetgeen is overeengekomen en voorts de eigenschappen bezitten die de Loterij op grond van de Overeenkomst mocht verwachten. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal Leverancier, indien de Loterij, na aanvaarding van de Producten en/of Diensten, binnen de in de Overeenkomst opgenomen garantieperiode schriftelijk bericht geeft aan Leverancier omtrent enig gebrek aan de Producten en/of Diensten, de Producten en/of Diensten zo spoedig mogelijk vervangen of herstellen, zulks ter keuze van de Loterij, ten einde de gebreken op kosten van Leverancier weg te nemen.
2. De Loterij heeft het recht in geval van een gebrek, de betreffende Producten en/of Diensten of delen daarvan aan Leverancier voor diens rekening en risico terug te zenden, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de noodzakelijke vervanging of herstel door Leverancier elders zal worden uitgevoerd.
3. Indien Leverancier in gebreke blijft aan zijn vervangings- of herstelplicht te voldoen, is de Loterij gerechtigd, zonder verdere aanmaning, de vervanging of het herstel op kosten van Leverancier uit te (doen) voeren.
4. Voor vervangen of herstelde Producten en/of Diensten vangt de overeengekomen garantietermijn opnieuw aan op het moment dat deze Producten en/of Diensten door de Loterij zijn aanvaard. Indien de Producten en/of Diensten bestemd zijn om door de Loterij te worden verwerkt in installaties en/of systemen, vangt de garantieperiode eerst aan nadat die installaties en/of systemen in gebruik zijn genomen. Indien in de Overeenkomst geen garantieperiode is opgenomen, geldt een garantieperiode van twee jaar vanaf aanvaarding na aflevering als bedoeld in artikel 8.

Artikel 12. Aanvullende garantie bij "prijzen in natura"

1. Indien de Overeenkomst de levering door Leverancier van prijzen in natura behelst, geldt een aantal extra garantiebepalingen. Leverancier verplicht zich in dergelijke gevallen de garantieverplichtingen, zoals omschreven in artikel 11, mede te laten uitstrekken ten behoeve van prijswinnaars aan wie dergelijke prijzen (door Leverancier of door de Loterij) worden afgeleverd. Dit geldt als een beding mede ten behoeve van deze prijswinnaars gemaakt. Prijswinnaars kunnen hierop derhalve rechtstreeks jegens Leverancier een beroep doen.
2. Voor wat betreft het ingaan van de garantietermijnen en eventuele vervaltermijnen geldt als aanvangsmoment het moment dat de betreffende prijs (door Leverancier of door de Loterij) op het adres van de prijswinnaar is afgeleverd.
3. Indien de prijs in natura door de prijswinnaar wordt besteld in een van de webshops die door of in opdracht van de Loterij wordt geëxploiteerd en de prijs direct naar de prijswinnaar verzonden wordt - hetzij vanuit Leverancier, hetzij vanuit de distributiepartner van de Loterij -, dan vindt aanvaarding door de Loterij (en daarmee de overgang van eigendom naar de Loterij) plaats op het moment van aflevering van de prijs bij de prijswinnaar. Vervolgens gaat de eigendom over van de Loterij op de prijswinnaar bij verstrekking door de Loterij. Deze bepaling is niet van toepassing op verstrekkingen van producten tegen vergoeding, zoals een aankoop vanuit de Voordeelshops.
4. Indien de prijs in natura bestaat uit een waardebon, is deze onbeperkt geldig, tenzij anders is overeengekomen tussen Leverancier en de Loterij.
5. In het geval de prijs in natura bestaat uit een voucher in de zin van artikel 2, lid 1, onderdeel t Wet op de omzetbelasting 1968, dan is het de verantwoordelijkheid van de Leverancier om vast te stellen of sprake is van een voucher voor enkelvoudig gebruik (SPV) of een voucher voor meervoudig gebruik (MPV). Leverancier zorgt voor juiste facturatie aan de Loterij op basis van deze kwalificatie. Leverancier brengt de Loterij onverwijld op de hoogte van een gewijzigde kwalificatie en past de facturatie daarop aan. Leverancier is aansprakelijk voor alle eigen kosten en kosten van de Loterij van een onjuiste of gewijzigde kwalificatie van een voucher en is niet gerechtigd eventuele aanvullend verschuldigde btw in rekening te brengen bij de Loterij.
6. Bij de inkoop van vouchers en andere waardebonnen bij Leverancier en de verspreiding daarvan onder prijswinnaars verricht de Loterij nadrukkelijk geen distributiedienst of enige andere dienst voor Leverancier. Eventuele kortingen ten opzichte van de monetaire waarde van de voucher of  waardebon kunnen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, niet worden aangemerkt als vergoeding voor enige dienstverlening van Loterij, maar dienen als een zuivere prijsvermindering te worden aangemerkt.
7. Bij klachten van prijswinnaars over prijzen zal de Loterij deze onverwijld doorgeleiden aan Leverancier teneinde deze verder af te handelen.
8. Mocht na het sluiten van de Overeenkomst om wat voor reden ook het door de Loterij bestelde Product niet langer leverbaar zijn, dan is Leverancier verplicht om voor dezelfde prijs een vergelijkbaar Product, dan wel een Product van hogere kwaliteit, te leveren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier geeft de Loterij het recht om Leverancier te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan voor rekening en risico van Leverancier.
2. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door de Loterij wordt geleden als gevolg van (i) een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier door Leverancier zelf dan wel zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, en/of (ii) enig ander handelen dan wel nalaten van Leverancier dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van Leverancier heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade.
3. Leverancier vrijwaart de Loterij tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen de Loterij en Leverancier gesloten Overeenkomst.
4. Leverancier zal zich tegen aansprakelijkheid genoegzaam verzekeren, of verzekerd zijn, en verleent de Loterij desgevraagd inzage in de polis(sen). Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
5. De Loterij is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de zijde van Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van enkel het leidinggevende personeel van de Loterij. Onder bewuste roekeloos als bedoeld in de vorige zin van dit artikellid wordt uitsluitend verstaan een handelen waarbij het leidinggevende personeel er (subjectief) mee bekend is dat de kans dat het handelen schade veroorzaakt bepaald groter is dan de kans dat het handelen geen schade veroorzaakt.

Artikel 14. Overdracht van verplichtingen

1. Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Loterij overdragen aan een derde. Aan de toestemming kunnen door de Loterij redelijke voorwaarden worden verbonden. Leverancier blijft te allen tijde aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst.
2. In geval de Loterij toestemming verleent aan Leverancier om een derde in te schakelen voor de nakoming van diens verplichtingen, behoudt Loterij het recht de derde te weigeren. Als de Loterij van oordeel is dat de derde op enigerlei wijze niet voldoet aan hetgeen van de derde verwacht mocht worden, zal leverancier op eerste verzoek van de Loterij deze derde (doen) laten vervangen.

Artikel 15. Overmacht

In geval van overmacht als bedoeld in 6:75 Burgerlijk Wetboek heeft de Partij die niet in overmacht verkeert het recht de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder schade en betalingsplichtig te zijn aan de partij die wel in overmacht verkeert. Het recht van ontbinding kan pas worden uitgeoefend nadat de overmachtsituatie 10 dagen heeft geduurd. Eventuele reeds verrichte prestaties waarvoor de tegenprestatie nog niet is verricht, dienen binnen dertig dagen na de ontbinding te zijn gerestitueerd door de partij die in overmacht verkeert of verkeerde. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan gebrek aan personeel, staking of ziekte van personeel, vertraging in distributie en tekortkoming in de nakoming (van door Leverancier ingeschakelde derden) en/of liquiditeitsproblemen, al dan niet veroorzaakt door (overheidsmaatregelen naar aanleiding van) een epidemie/pandemie.

Artikel 16. Ontbinding

1. Indien Leverancier niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, is Leverancier in verzuim en is de Loterij gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
i) de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of
ii) de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de andere rechten van de Loterij uit welken hoofde dan ook en zulks zonder dat de Loterij tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, beslaglegging op een aanzienlijk deel van het vermogen van Leverancier of liquidatie van het bedrijf van Leverancier, is de Loterij bevoegd alle Overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien Leverancier of diens curator of bewindvoerder zich tegenover de Loterij op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart de Overeenkomst(en) gestand te doen, kan de Loterij anders besluiten. In dat geval is de Loterij gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende is zekergesteld.
3. In geval een of meer vergunningen van de Loterij geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, is de Loterij gerechtigd de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder  dat de Loterij tot enige schadevergoeding jegens Leverancier is gehouden.
4. Ingeval de Loterij de uitvoering van de Overeenkomst(en) opschort zoals vermeld in artikel 16.1 en 16.2 zijn respectievelijk:
i) alle vorderingen van de Loterij op Leverancier uit de betreffende Overeenkomst(en); en
ii) alle overige vorderingen van de Loterij op Leverancier, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
5. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

1. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik van de geleverde Producten en/of Diensten door de Loterij, dan wel derden aan wie de Loterij heeft doorgeleverd. Hij vrijwaart de Loterij tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten.
2. Voor zover de Loterij aan Leverancier informatie ter beschikking stelt voor de uitvoering van de verplichtingen van de Leverancier, blijft dit te allen tijde de eigendom van de Loterij.
3. Indien en voor zover ten behoeve van de Loterij specifieke Producten en/of Diensten worden ontwikkeld, berusten de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Producten en/of Diensten bij de Loterij en worden, voor zover deze bij Leverancier (zullen) berusten, door ondertekening van de Overeenkomst door Leverancier reeds nu (voor alsdan) aan de Loterij overgedragen, welke overdracht hiermede door de Loterij wordt geaccepteerd. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, zal Leverancier alle medewerking verlenen om deze rechten alsnog over te dragen aan de Loterij.
4. Leverancier doet hierbij afstand jegens de Loterij van alle eventueel aan haar toekomende persoonlijkheidsrechten op de door haar geleverde Producten en /of Diensten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.
5. Leverancier staat ervoor in dat de door hem geleverde Producten en/of Diensten geen inbreuk maken op enig geldend recht van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Leverancier vrijwaart de Loterij voor vorderingen en claims van derden wegens (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten en zal de Loterij alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.
6. Indien het gebruik door de Loterij van door Leverancier verstrekte Producten en/of Diensten wordt beperkt of verboden door claims van een derde, dan zal Leverancier te zijner keuze na overleg met de Loterij:
(a) een gebruiksrecht verwerven bij deze derde zodat de Loterij ongestoord de betreffende Producten en/of Diensten kan blijven gebruiken, of – als dit redelijkerwijs niet mogelijk is –
(b) de betrokken Producten en/of Diensten vervangen door producten en/of diensten die ten minste dezelfde kwaliteit hebben en dezelfde functionaliteit en performance bieden en die geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 18. Geheimhouding

1. Leverancier is verplicht alle informatie en gegevens met een vertrouwelijk karakter, in de ruimste zin des woords, geheim te houden en op generlei wijze aan derden bekend te maken. Hij staat er voorts voor in dat deze geheimhoudingsplicht in acht wordt genomen door de door hem bij de uitvoering van zijn verplichting ingeschakelde personen.
2. De geheimhoudingsverplichtingen blijven ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond van beëindiging.
3. Ingeval van overtreding van de voorgaande leden van dit artikel, verbeurt Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,- per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Leverancier niet beïnvloedt. Het staat de Loterij vrij om naast de boete nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

Artikel 19. Persoonsgegevens

1. Leverancier zal alle verplichtingen die op hem rusten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Telecommunicatiewet (in het bijzonder ten aanzien van direct marketing en cookies) en alle overige wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van privacy in het algemeen en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder strikt naleven.
2. Leverancier mag de persoonsgegevens van de betreffende consument slechts gebruiken voor het tussen de Loterij en Leverancier specifiek overeengekomen doeleinde (bijv. het toezenden van een prijs/cadeau aan de consument). Indien Leverancier de persoonsgegevens wil gebruiken voor andere doeleinden (bijv. voor het sturen van nieuwsbrieven etc.) dan dient Leverancier hiervoor zelfstandig een grondslag te verkrijgen zoals bedoeld in art. 6 van de AVG. Leverancier zal de Loterij hierover schriftelijk op voorhand informeren.
3. Leverancier zal de Loterij te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, op de hoogte stellen van tekortkomingen in de nakoming van de in lid 1 genoemde verplichtingen, voor zover deze mogelijk impact hebben op de bedrijfsvoering en de reputatie van de Loterij.
4. Voor zover Leverancier bij de levering van Producten en/of Diensten persoonsgegevens ten behoeve van de Loterij verwerkt, zal de Loterij met Leverancier als verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 20. Audit

1. De Loterij heeft het recht om bij Leverancier audits te laten uitvoeren door auditors van de Loterij om te onderzoeken of Leverancier aan haar verplichtingen voldoet. Het tijdstip, de locatie en de wijze waarop de audits worden uitgevoerd zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk met Leverancier worden afgestemd. Leverancier zal alle redelijke medewerking verlenen aan de Loterij bij het uitvoeren van audits met betrekking tot onder meer:
(a) de productie(methode) van de Producten;
(b) de verrichte Diensten in het algemeen en het daarbij verwerken van vertrouwelijke informatie, in het bijzonder persoonsgegevens;
(c) de juistheid van facturen;
(d) de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen;
(e) beveiligingsaspecten van de Diensten en vertrouwelijke informatie; en
(f) aspecten die de Loterij dient te verifiëren om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
2. Leverancier zal de auditor alle redelijkerwijs te verlangen medewerking geven en toegang verlenen tot relevante systemen en documenten voor zover deze betrekking hebben op vertrouwelijke informatie en Diensten geleverd aan de Loterij. Beide partijen dragen ieder hun eigen kosten met betrekking tot het uitvoeren van audits, tenzij de auditor schendingen rapporteert ten aanzien van de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen, in welk geval Leverancier de redelijke kosten van de auditor zal betalen, onverminderd eventuele overige rechten van de Loterij ter zake van een tekortkoming van Leverancier.
3. Leverancier zal alle redelijke medewerking verlenen aan auditverzoeken van de Loterij die zijn gebaseerd op auditverzoeken van klanten van de Loterij of toezichthouders. Tenzij de audit aantoont dat Leverancier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Leverancier de overeengekomen vergoedingen in rekening brengen en bij gebreke van dergelijke overeenstemming, zijn redelijke kosten doorbelasten op basis van marktconformiteit.

Artikel 21. Geschillen

1. De rechtsverhouding tussen de Loterij en Leverancier wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
4. Indien partijen zich in een geschil moeten laten bijstaan door een advocaten- en/of notarissenkantoor heeft de Loterij de eerste keuze en zal Leverancier zich laten bijstaan door een ander advocatenkantoor.

Artikel 22. Aanvullende bepalingen voor levering van hardware en software

1. Hardware dient te worden afgeleverd met de noodzakelijke besturingssoftware. Levering van hardware omvat installatie.
2. Hardware en software dienen te worden afgeleverd met documentatie die noodzakelijk is om de hardware en software te gebruiken. Hieronder wordt in ieder geval begrepen gebruikshandleidingen, garantiebewijzen, licentiecertificaten en toegangscodes. Documentatie wordt zoveel mogelijk in het Nederlands geleverd.
3. Ten aanzien van software wordt onderscheid gemaakt tussen maatwerksoftware en standaardsoftware. Onder maatwerksoftware wordt begrepen al de software die Leverancier in opdracht van de Loterij ontwikkelt. Standaardsoftware is alle andere software.
Op standaardsoftware verkrijgt de Loterij van of via Leverancier een niet-exclusief, eeuwigdurend, niet-opzegbaar gebruiksrecht, dat niet is gebonden aan bepaalde gebruikers, systemen en/of een bepaalde locatie en ook geldt voor nieuwe versies en releases.
Het gebruiksrecht omvat in ieder geval het recht op gebruik van de software ten behoeve van de Loterij en de aan haar gelieerde ondernemingen en het maken van een redelijk aantal kopieën voor het gebruik van de software, back-up, testen, ontwikkeling, onderhoud en disaster recovery (testing). Zolang de standaardsoftware wordt gebruikt ten behoeve van de Loterij en/of de aan haar gelieerde ondernemingen, is het gebruiksrecht overdraagbaar. Ter voorkoming van misverstanden: ten aanzien van maatwerksoftware kan Leverancier geen beperkingen, hoe ook genaamd, tegenwerpen aan de Loterij.
4. Aflevering van maatwerksoftware omvat ook aflevering van de broncodes, compilers, ontwikkeldocumentatie en alle andere informatie of zaken die nodig zijn om de maatwerksoftware te kunnen onderhouden en aan te passen.
5. Tenzij anders overeengekomen geldt voor hardware een garantietermijn van 3 jaar en voor software een garantietermijn van 3 maanden. Leverancier verplicht zich gedurende de periode van 5 jaar na levering van hardware of software op eerste verzoek van de Loterij, voor de duur van telkens één jaar, een onderhoud- en supportovereenkomst te sluiten met
de Loterij tegen de gebruikelijke voorwaarden van Leverancier. De Loterij is gerechtigd om onderhoud en support door een derde te laten uitvoeren.
6. Leverancier garandeert dat software geen virussen bevat.
7. Op eerste verzoek van de Loterij zal Leverancier meewerken aan een escrowregeling voor de geleverde standaardsoftware tegen marktconforme voorwaarden.
8. Ter voorkoming van misverstanden: de gegevens die de Loterij met software bewerkt of doet bewerken blijven te allen tijde eigendom van de Loterij (of haar opdrachtgevers). Voor zover de software draait bij Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde derde, zal Leverancier op eerste verzoek van de Loterij tegen redelijke kostprijs een kopie van die gegevens verstrekken aan de Loterij in een gangbaar format en op een gangbare drager.

ONZE MISSIE
Novamedia en de Goede Doelen Loterijen willen een
bijdrage leveren aan een betere wereld. Dit doen wij
door te handelen via onze Good Operations Agenda met
aandacht voor People, Planet en Openness. Ons werk
stelt goede doelen door publiciteit en financiële
middelen in staat maatschappelijke waarde te creëren.
In onze Good Operations Agenda hebben wij voor
onszelf doelen gesteld op het gebied van People, Planet
en Openness. Wij verwachten van onze leveranciers dat
ze handelen volgens dezelfde standaarden, zoals
vastgelegd in deze Gedragscode.

SDG's.JPG


De Gedragscode is gebaseerd op de principes van het
UN Global Compact, de internationale richtlijnen voor
arbeidsrechten (ILO), en de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. We hechten veel waarde aan de
naleving van deze Gedragscode en moedigen onze
leveranciers met ons een bijdrage te leveren aan een
betere wereld. Wij willen bouwen aan duurzame
relaties met onze leveranciers.

PEOPLE
Voor Novamedia en de Goede Doelen Loterijen komen
de maatschappij en haar mensen op de eerste plaats.
Daarom behandelen we onze werknemers met
waardigheid en respect. Zo is het ons doel naar 30%
diversiteit in managementposities te streven en we
moedigen ethisch handelen en goede arbeidsvoorwaarden
aan, ook bij onze (onder)leveranciers.

Anti-discriminatie
Leveranciers discrimineren niet op basis van ras,
geslacht, geaardheid, leeftijd, handicap, religie of
anderszins. Leveranciers volgen alle (supra)nationale
wet- en regelgeving hieromtrent.

Verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid
Leveranciers dienen geen enkele vorm van gedwongen
arbeid te gebruiken. Werk is vrijwillig en werknemers
zijn vrij hun werk op te zeggen binnen redelijke termijn.
Geen van onze leveranciers heeft kinderen in dienst. De
voor minderjarigen meest gunstige standaard of
wetgeving zal worden gevolgd.

Vrijheid van vereniging
Leveranciers dienen het recht van werknemers te
respecteren om lid te zijn van een werknemersorganisatie
naar keuze, deze op te zetten, zich te laten
vertegenwoordigen of collectief te onderhandelen.

Veiligheid en gezondheid
Leveranciers zorgen voor een veilige en gezonde
werkplek en stellen maatregelen ter voorkoming van
ongevallen en letsel op de werkvloer.

Bijlage: Gedragscode Goede Doelen Loterijen

Arbeidsuren en beloning
Leveranciers dienen alle werknemers tenminste het
minimumloon te betalen en de werkweek zal niet langer
zijn dan het van toepassing zijnde wettelijke maximum.

PLANET
Bij Novamedia en de Goede Doelen Loterijen vormen
milieuoverwegingen een integraal onderdeel van de
bedrijfsvoering. Zo wekken wij al deels onze eigen
energie op, het restant kopen we lokaal en duurzaam in.
Wij willen in samenwerking met onze leveranciers de
impact op het milieu verminderen.

Afval
Leveranciers zorgen voor het reduceren of voorkomen
van afval en afvalwater door recycling en het invoeren
van passende milieubeschermende maatregelen in de
productie-, beheer- en onderhoudsprocessen.
Gevaarlijk en ongevaarlijk afval en afvalwater wordt op
een veilige manier beheerd volgens de toepasselijke
wet- en regelgeving.

Broeikasgassen
Leveranciers nemen maatregelen om de uitstoot van
broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken, te meten,
te beheren en hierover verslag te doen.

Biodiversiteit
Leveranciers zijn zich bewust van de mogelijke effecten
van hun activiteiten op natuurlijke ecosystemen. Ze
streven naar zoveel mogelijk behoud van biodiversiteit
en natuur. Bedrijfsactiviteiten die effect hebben op
biodiversiteit vinden waar mogelijk plaats in
overeenstemming met lokale gemeenschappen en
conform wet- en regelgeving.

OPENNESS
Novamedia en de Goede Doelen Loterijen vinden het
belangrijk op een open en eerlijke manier zaken te
doen. Onze werknemers volgen opleidingen om op de
hoogte te zijn van recente wet- en regelgeving. In al
onze werkzaamheden communiceren we transparant
naar onze belanghebbenden. Om goed samen te
kunnen werken, verwachten we van onze leveranciers
dat ze ook transparant en ethisch handelen.

Integriteit
Leveranciers doen op eerlijke wijze zaken en nemen
zuivere beslissingen. Corruptie, afpersing en
verduistering in welke vorm dan ook zijn verboden.
Leveranciers volgen alle (supra)nationale wet- en
regelgeving hieromtrent. Daarnaast maken leveranciers
zich niet schuldig aan belastingontduiking of -
ontwijking.

Transparantie
Leveranciers houden informatie over hun
bedrijfsactiviteiten, financiële situatie en prestaties
nauwkeurig bij. En zijn hier transparant over in hun
verslaggeving welke in lijn is met lokale wet- en
regelgeving.

Betrekken van de gemeenschap
Leveranciers worden gestimuleerd de gemeenschap bij
hun activiteiten te betrekken om zo de sociale en
economische ontwikkeling te versterken.