Deelnemersreglement VriendenLoterij

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 1 Organisatie

1.  De VriendenLoterij N.V., Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, organiseert de VriendenLoterij.
2.  De afdracht van de VriendenLoterij komt geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang, gelegen op een van de hierna te noemen terreinen: de cultuur, het maatschappelijk welzijn, de volksgezondheid, de sport en de lichamelijke vorming, de humanitaire hulpverlening en het natuurbehoud. Hierbij kan een deelnemer aangeven aan welke begunstigde dient te worden afgedragen (de zogenaamde geoormerkte deelname). Doet de deelnemer dit niet, dan komt de inleg ten goede aan door de VriendenLoterij N.V. aangewezen begunstigden. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van de VriendenLoterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met de VriendenLoterij N.V. gesloten hebben.
3.  Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend of de VriendenLoterij N.V. Bij de uitvoering van de VriendenLoterij voldoet de VriendenLoterij N.V. aan de van overheidswege en in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.
4.  De vergunning voor de uitvoering van de VriendenLoterij is op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 10234.
5.  Degene die deelneemt aan de VriendenLoterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door de VriendenLoterij N.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.vriendenloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de VriendenLoterij N.V.
6.  De deelnemersadministratie van de VriendenLoterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de Nationale Postcode Loterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V.
7.  Degene die geen informatie van de VriendenLoterij N.V. wenst te ontvangen kan dat aan de VriendenLoterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven op de hierbij doorgegeven gegevens.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname


2.1   Deelname aan de VriendenLoterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
2.2  De VriendenLoterij N.V. neemt passende maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan de VriendenLoterij.

Artikel 3 Speelwijze

1.  De VriendenLoterij N.V. kent aan elke deelnemer een 10-cijferig lotnummer toe. Het lotnummer bestaat uit het mobiele nummer van de deelnemer beginnend met 06, het telefoonnummer wordt aangevuld met twee letters. Voor deelnemers die geen mobiel telefoonnummer hebben of geen gebruik willen maken van hun bestaand mobiele telefoonnummer en/of geen bestaand mobiel telefoonnummer opgeven, zal door de Loterij een fictief uniek nummer kunnen worden toegewezen.
2.  Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de bankrekening waarvan de inleg voor deelname aan de VriendenLoterij wordt afgeschreven [moment van incasso], tenzij de situatie beschreven in artikel 6 lid 11 zich voordoet. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de VriendenLoterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt. Indien aan een trekking op een andere wijze dan omschreven onder artikel 5 lid 1 wordt deelgenomen, bijvoorbeeld met een gratis lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
3.  De VriendenLoterij N.V. organiseert 14 trekkingen per jaar, 12 maandelijkse (reguliere) en 2 extra trekkingen. Een trekking van de VriendenLoterij N.V. kan tevens het in artikel 9 omschreven gratis toegevoegde spel omvatten. In de vergunning van de VriendenLoterij N.V. worden de maandelijkse trekkingen omschreven als ‘loterijen’. Waar hierna in dit deelnemersreglement de term ‘trekking’ wordt gehanteerd, wordt hiermee ‘loterij’ in de zin van de vergunning bedoeld.
4.  De directie van de VriendenLoterij N.V. kan besluiten naast de trekkingen genoemd in het vorige lid additionele trekkingen te organiseren tot het maximale aantal toegestaan in de in artikel 1 lid 4 genoemde vergunning, waarvoor deelnemers zich separaat kunnen opgeven en waarvoor separaat inleg gevraagd kan worden. Ook kan de directie van de VriendenLoterij N.V. besluiten speciale groepen van deelnemers gratis aan door haar te organiseren additionele trekkingen te laten deelnemen. Het prijzenpakket voor gratis deelnames aan de in de vorige zin bedoelde additionele trekkingen zal niet ten laste komen van het gecommuniceerde jaarlijkse prijzenpakket.

Artikel 4 Speelgeheim


De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun      uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden anders dan verwerkers worden bekend gemaakt.

Artikel 5 Aanvraag, wijziging, beëindiging en weigering deelname


1.  Aanvragen tot deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de VriendenLoterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via sms of internet een machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de VriendenLoterij N.V. aangegeven wijze. De deelnemer machtigt de vennootschap om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. De deelname wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail of sms) bevestigd. Daarin wordt aangegeven vanaf wanneer de deelnemer betaald gaat meespelen. De VriendenLoterij N.V. kan ook bepalen dat bij aanvang, hervatting of uitbreiding van de deelname betaling van de verschuldigde inleg van de eerste maand eveneens vooraf door middel van bijv. IDEAL betaling dient plaats te vinden. Artikel 6 lid 11 is dan van toepassing.
2.  De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en/of te aanvaarden en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
3.  Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer in de eerste maand niet mogelijk is, is de VriendenLoterij N.V. bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht via de bij de VriendenLoterij N.V. bekende gegevens.
4.  Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten. Per trekking mag een deelnemer met maximaal 3 gratis loten aan de trekking deelnemen.
5.  Met inachtneming van het hierna in artikel 6 bepaalde geldt dat deelnemer hij is die zich verplicht heeft tot wederopzegging aan elke trekking van de VriendenLoterij N.V. deel te nemen én de VriendenLoterij N.V. gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekeningnummer af te schrijven. In geval bestaande deelnemers die zich conform dit artikel hebben aangemeld meer loten hebben aangevraagd, zal de overeenkomstige inleg op basis van artikel 6.1 automatisch van het opgegeven bankrekeningnummer worden afgeschreven. In dat geval wordt de mutatie in het deelnemersbestand zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na opgave daarvan, aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd.
6.  Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten en technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van de VriendenLoterij N.V. - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens de VriendenLoterij N.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de VriendenLoterij N.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
7.  De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname niet te verwerken of te aanvaarden indien eerder sprake is geweest van oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog door de (voormalig) deelnemer (hierna “oneigenlijk gebruik”). Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit reglement in ieder geval ook verstaan (i) het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan en weer opzeggen van (deelname aan) de VriendenLoterij;(ii) het herhaaldelijk niet kunnen afschrijven van de inleg van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer en/of terugboeken daarvan door de deelnemer of een bankinstelling. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan kan de VriendenLoterij gebruik maken van overzichten van (voormalig) deelnemers die zich hieraan schuldig hebben gemaakt.
8.  Indien een deelname op basis van het vorige lid niet kan plaatsvinden, geldt dit evenzeer voor aanvragen voor aanvang, hervatting of uitbreiding van deelname aan de BankGiro Loterij en/of de Nationale Postcode Loterij.
9.  De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de VriendenLoterij N.V. beschikt over zijn/haar juiste naam- en adresgegevens.
10.Een verhuizing kan worden doorgegeven op een van de volgende manieren: telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier op de website of via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Deelnemers ontvangen een bevestiging op schrift (per normale post dan wel per e-mail) van een door hen opgegeven verhuizing. Alle overige wijzigingen niet inhoudende een verhuizing (bijv. correcties in de naam van de deelnemer of wijziging van het e-mailadres) kunnen zowel schriftelijk, telefonisch of via de website worden doorgegeven en worden per eerstvolgende mogelijkheid van kracht.
11.Indien de deelnemer een wijziging van zijn mobiele nummer aan de VriendenLoterij N.V doorgeeft op de in het vorige lid omschreven wijze, wijzigt automatisch het lotnummer van de deelnemer. De deelnemer ontvangt schriftelijk bericht van de VriendenLoterij N.V. over zijn nieuwe lotnummer en de datum met ingang waarvan hij met dit nieuwe lotnummer meespeelt in de VriendenLoterij. Wanneer de deelnemer meespeelt in de VriendenLoterij met een fictief nummer als bedoeld in artikel 3 lid 1 laatste zin en aan de VriendenLoterij N.V. doorgeeft voortaan met een (bestaand) mobiel telefoonnummer mee te willen spelen, ontvangt de deelnemer eveneens schriftelijk bericht van de VriendenLoterij N.V. over zijn nieuwe lotnummer en de datum met ingang waarvan hij met dit nieuwe lotnummer meespeelt in de VriendenLoterij.
12.Een adreswijziging en/of wijziging van het mobiele telefoonnummer ontvangen door de VriendenLoterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 6. Hetgeen in het vorige lid is aangegeven, is gezien artikel 1 lid 6 eveneens van toepassing indien dit verzoek wordt ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. of de BankGiro Loterij N.V. Een verzoek ontvangen door een van deze entiteiten geldt als zijnde mede ontvangen door de VriendenLoterij N.V.
13.Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a) schriftelijk (per brief), adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam; b) telefonisch via telefoonnummer 088 - 020 1020 of c) via het webformulier op de website www.vriendenloterij.nl/opzeggen. Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. De opzegtermijn bedraagt – afhankelijk van het moment van opzegging -  maximaal één maand; indien de opzegging wordt gedaan als het incassoproces voor de eerstvolgende trekking(en) in gang is gezet of de incasso al heeft plaatsgevonden, zal aan die eerstvolgende trekking(en) alsnog worden deelgenomen. Indien de opzegging een nieuwe aanmelding voor deelname betreft en wordt gedaan als het incassoproces voor de eerste trekking daarvan nog niet in gang is gezet, zal aan die trekking niet worden deelgenomen; het lot/de loten worden dan per direct beëindigd (geannuleerd). De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om maandelijks of periodiek inleg automatisch van zijn bankrekeningnummer af te schrijven.
14.De VriendenLoterij N.V. is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd onder artikel 6 lid 8 de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b) onbetamelijk gedrag jegens de VriendenLoterij N.V. en/of haar medewerkers; c) (een redelijk vermoeden van, oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog, waaronder in ieder geval ook wordt verstaan het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan en weer opzeggen van (deelname aan) de VriendenLoterij. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per email) op de hoogte worden gebracht via de bij de VriendenLoterij N.V. bekende gegevens.
15.Een beëindiging op basis van het vorige lid geldt ingeval van gelijktijdige deelname aan de BankGiro Loterij en/of de Nationale Postcode Loterij eveneens voor deze loterij(en).

Artikel 6 Inleg

1.  De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn
·         EUR 14,00(veertienEURO) per trekking.
2.  De inleg moet door een (nieuwe) deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer als genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer en de toegekende getallen op de trekkingslijst geplaatst.
3.  De inleg van deelnemers aan de VriendenLoterij wordt voorafgaand aan de maand waarin de desbetreffende trekking plaatsvindt, van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de vennootschap verstrekte machtiging.
4.  Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer zijn teruggeboekt, is de VriendenLoterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht, ten behoeve van die trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.
5.  Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben, of de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, geldt dat niet geldig wordt deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was.
6.  Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de VriendenLoterij N.V. hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is dan wel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de VriendenLoterij N.V. te voldoen. Daarnaast kan de VriendenLoterij N.V. hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
7.  In alle gevallen waarin sprake is van een terugboeking nadat de trekking heeft plaatsgehad, blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de VriendenLoterij N.V. te voldoen. De VriendenLoterij N.V. kan hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
8.  Indien twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven bankrekening kan worden afgeschreven of de afschrijving door de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de VriendenLoterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekeningnummer met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de VriendenLoterij N.V. eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht via de bij de VriendenLoterij N.V. bekende gegevens.
9.  De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor de inleg of een deel daarvan voor nieuwe of extra loten gedurende de lopende speelmaand af te schrijven van de opgegeven bankrekening van de deelnemer, waarbij het bepaalde in artikel 6 lid 2 van kracht is.
10. Bij elke afschrijving wordt door de VriendenLoterij N.V. vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt, tenzij de situatie onder lid 11 hieronder zich voordoet. Deze afschrijving wordt door de VriendenLoterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en het bankrekeningafschrift als deelnamebewijs  tenzij de afschrijving van het inleggeld ten behoeve van de betreffende trekking door de deelnemer is teruggeboekt zoals beschreven in lid 5 hierboven. Indien aan een trekking wordt deelgenomen met een gratis lot dan wel een eenmalig lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.
11. Indien bij de aanvang van deelname met betrekking tot de afschrijving van de inleg niet op het rekeningafschrift kan worden vermeld met welk lotnummer de deelnemer meespeelt (bijv. bij iDEAL betaling) dan zal de VriendenLoterij N.V. de deelnemer onverwijld meedelen hoe en wanneer de deelname bevestigd zal worden waarbij dan tevens het lotnummer waarmee de deelnemer meespeelt vermeld zal worden.

Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door de VriendenLoterij N.V. een willekeurige volgorde aangehouden.

Artikel 7 Winnende lotnummers en bingogetallen


1.  Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt veertien keer per jaar een trekking plaats, twaalf maandelijkse trekkingen plus twee extra trekkingen.
2.  De trekkingen van de Vriendenloterij N.V. zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
3.  De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
4.  De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen. In één trekking kan een deelnemer meer dan één prijs winnen.
5.  Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt aan de VriendenLoterij en gratis meespelende loten kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8 Prijzenpakket

1.  Deelnemers maken kans op geldprijzen en/of prijzen in natura. Prijzen kunnen vallen op het lotnummer inclusief twee letters en op de (maximaal 8) laatste cijfers van het lotnummer. De hoofdprijs van ten minste EUR 1.000.000,= wordt minimaal één maal per kalenderjaar uitgekeerd.
2.  Alle prijzen worden per winnend lot uitgekeerd. De directie van de VriendenLoterij N.V. kan besluiten dat prijzen in afwijking van voorgaande kunnen vallen op de 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 laatste cijfers van een lotnummer. Indien er alsdan meerdere winnende loten zijn, zullen de geldprijzen vanaf € 101.000,= gedeeld worden.
3.  Als prijs kunnen ook gewonnen speelkansen beschikbaar worden gesteld. Een gewonnen speelkans is een lot dat in een door de VriendenLoterij N.V. te bepalen maand gratis meespeelt waarna het automatisch wordt stopgezet en verdere deelname met dit lot niet mogelijk is, tenzij de deelnemer uit eigen beweging aangeeft met het lot van de gewonnen speelkans door te willen spelen.
4.    Tot de prijzen kunnen uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een (televisie)programma. Deelnemers kunnen ook op andere wijze dan door het winnen van een prijs hiertoe in de gelegenheid gesteld worden. Aan de uitnodiging kan een voorronde gekoppeld zijn. Elke deelnemer die op uitnodiging bij een (televisie)programma aanwezig is, maakt kans op extra geldprijzen, prijzen in natura of om als kandidaat in het (televisie)programma mee te spelen en daar geldprijzen en/of prijzen in natura te winnen. Alle deelnemers die niet bij een (televisie-)programma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld op een nader door de directie van de VriendenLoterij N.V. te bepalen wijze dezelfde prijzen te winnen als die in een (televisie)programma worden gewonnen.
5.    De VriendenPuntenPrijs is een prijs die getrokken wordt op het aan de deelnemer toegekende lotnummer aangevuld met twee letters en waarvan de hoogte wordt bepaald door het aantal VriendenPunten waarmee het winnende lotnummer in de trekking meespeelt. De VriendenPuntenPrijs wordt minimaal vier keer per kalenderjaar getrokken. Hierbij geldt dat ieder VriendenPunt € 1.000,= waard is.
6.    Per lotnummer dat aan de (maandelijkse en extra) trekking deelneemt, worden VriendenPunten toegekend. Op momenten dat de directie van de VriendenLoterij N.V. daartoe besluit, kunnen daarenboven Bonus VriendenPunten worden toegekend.
7.    Het moment van trekking van de VriendenPuntenPrijs wordt vooraf bekendgemaakt op de website van de VriendenLoterij tenminste een maand voor hij getrokken wordt. Deelnemers kunnen op hun persoonlijke pagina en in de VriendenLoterij app zien hoeveel VriendenPunten zij hebben gespaard.
8.    Gespaarde VriendenPunten vervallen met ingang van elk nieuw kalenderjaar. Bij het onderbreken van het abonnement gedurende het kalenderjaar, blijven de eerder opgebouwde VriendenPunten aan het lotnummer toegekend. Bij het heractiveren van het lotnummer, worden de eerder in datzelfde kalenderjaar opgebouwde VriendenPunten weer actief.
9.    Elke maand publiceert de VriendenLoterij N.V. via door haar gekozen media het prijzenschema voor de volgende maand.

Artikel 9 Toegevoegd spel


1.  Iedere deelnemer aan de VriendenLoterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegd spel van de VriendenLoterij, te weten de Bingo. Voor het meespelen aan dit spel wordt door de VriendenLoterij N.V. aan de deelnemer een bepaalde selectie van  getallen toegekend uit een reeks van getallen beginnende bij 1. De Bingo kan naar aard en frequentie variëren. De details van de Bingo (hoeveel getallen uit welke reeks en frequentie) worden door de VriendenLoterij N.V. vooraf vastgesteld en gepubliceerd.
2.  De deelnemer kan de bingokaart ten behoeve van het toegevoegde spel downloaden via www.vriendenloterij.nl of deze wordt op verzoek verstrekt.
3.  Om de winnende bingogetallen te bepalen, vindt de Bingotrekking plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt. De winnende bingogetallen worden gepubliceerd op de website van de VriendenLoterij N.V.
4.  Het prijzenpakket van de Bingo wordt door de VriendenLoterij N.V. vooraf vastgesteld en gepubliceerd. Daarbij zal worden aangegeven wat er gebeurt met de prijzen indien deze niet mochten vallen. Het prijzenpakket zal geldprijzen en/of prijzen in natura omvatten.

Artikel 10 Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen


1.  De VriendenLoterij N.V. maakt de winnende lotnummers/cijfercombinaties en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media bekend [moment van bekendmaking]. Prijzen en de winnende bingogetallen kunnen verspreid over de maand bekend worden gemaakt.
2.  De VriendenLoterij N.V. is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
3.  Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag na de dag van bekendmaking per bankrekening worden uitbetaald.
4.  De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door de directie van de VriendenLoterij N.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de negende vrijdag gerekend vanaf het moment van de in lid 3 bedoelde bekendmaking.
5.  Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de VriendenLoterij N.V. Indien de inleg voor de trekking werd voldaan door tussenkomst van een creditcardorganisatie wordt de prijs uitgekeerd op de wijze zoals deze organisatie heeft aangegeven.
6.  Prijzen in natura worden, indien van toepassing, afgeleverd op het bij de VriendenLoterij N.V. bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door de VriendenLoterij N.V. geen verdere actie ondernomen. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor om in plaats van aflevering aan huis distributiepunten met landelijke dekking in te richten voor prijzen in natura. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor om voor prijzen in natura met een waarde onder de EUR 25,= (vijfentwintig EURO) alternatieve prijzen, waaronder cadeaubonnen, uit te keren. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
7.  Indien een winnende deelnemer niet aan artikel 2 lid 1 hierboven blijkt te voldoen, wordt de gewonnen prijs niet uitgekeerd.
8.  Indien er sprake is van een terugboeking van de inleg van een lot waarop een prijs/prijzen is/zijn gewonnen, behoudt de VriendenLoterij N.V. zich het recht voor om de gewonnen prijs/prijzen voor die trekking niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen en/of de inleg alsnog te incasseren.
9.  Op geldprijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door de VriendenLoterij N.V. worden ingehouden.
10. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de VriendenLoterij N.V.
11. Aan de door de VriendenLoterij N.V. gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van typefouten en geslaagde en onherroepelijke incasso.

Artikel 11 Reclameren


1.  Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de VriendenLoterij N.V. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.
2.  Indien de reclame door de directie van de VriendenLoterij N.V. wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan de VriendenLoterij N.V. te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 12 Afgelasting en uitsluiting


De directie van de VriendenLoterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zo veel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 13 Aansprakelijkheid


1.  Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins elke aansprakelijkheid van de VriendenLoterij N.V. is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de VriendenLoterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de VriendenLoterij N.V. liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door de VriendenLoterij N.V. gepubliceerde uitslagen.
2.  De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
3.  De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
4.  De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.


Eredivisie
* Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Lees meer over de winkans en het reglement op www.vriendenloterij.nl/winkans. Prijzenschema onder voorbehoud van wijzigingen.