Deelnemersreglement VriendenLoterij

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 1 Organisatie

1. De VriendenLoterij N.V., Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, organiseert de VriendenLoterij.

2. De afdracht van de VriendenLoterij komt geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang, gelegen op een van de na te noemen terreinen: de cultuur, het maatschappelijk welzijn, de volksgezondheid, de sport en de lichamelijke vorming, de humanitaire hulpverlening en het natuurbehoud. Hierbij kan een deelnemer aangeven aan welke begunstigde dient te worden afgedragen (de zogenaamde geoormerkte deelname). Doet de deelnemer dit niet, dan komt de inleg ten goede aan door de VriendenLoterij N.V. aangewezen begunstigden. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van de VriendenLoterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met de VriendenLoterij N.V. gesloten hebben.

3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend of de VriendenLoterij N.V. Bij de uitvoering van de VriendenLoterij voldoet de VriendenLoterij N.V. aan de van overheidswege en in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.

4. De vergunning voor de uitvoering van de VriendenLoterij is op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 10234.

5. Degene die deelneemt aan de VriendenLoterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door de VriendenLoterij N.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.vriendenloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de VriendenLoterij N.V.

6. De deelnemersadministratie van de VriendenLoterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de Nationale Postcode Loterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. De deelnemersadministratie van de Nationale Goede Doelen Loterijen is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Degene die geen informatie van de VriendenLoterij N.V. wenst te ontvangen kan dat aan de VriendenLoterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven op de hierbij doorgegeven gegevens.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname

Deelname aan de VriendenLoterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.

Artikel 3 Speelwijze

1. De VriendenLoterij N.V. kent aan elke deelnemer een 10-cijferig lotnummer toe. Het lotnummer bestaat uit het mobiele nummer van de deelnemer beginnend met 06, het telefoonnummer wordt aangevuld met twee letters. Voor deelnemers die geen mobiel telefoonnummer hebben of geen gebruik willen maken van hun mobiele nummer, zal door de Loterij een fictief nummer worden toegewezen.

2. Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de bankrekening waarvan de inleg voor deelname aan de VriendenLoterij wordt afgeschreven [moment van incasso]. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de VriendenLoterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt. Indien aan een trekking op een andere wijze dan omschreven onder artikel 5 lid 1 wordt deelgenomen, bijvoorbeeld met een gratis lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.

3. De VriendenLoterij N.V. organiseert 14 trekkingen per jaar, 12 maandelijkse (reguliere) en 2 extra trekkingen. Een trekking van de VriendenLoterij N.V. omvat tevens het in artikel 9 omschreven gratis toegevoegde spel. In de vergunning van de VriendenLoterij N.V. worden de maandelijkse trekkingen omschreven als ‘loterijen’. Waar hierna in dit deelnemersreglement de term ‘trekking’ wordt gehanteerd, wordt hiermee ‘loterij’ in de zin van de vergunning bedoeld.

4. De directie van de VriendenLoterij N.V. kan besluiten naast de trekkingen genoemd in het vorige lid additionele trekkingen te organiseren tot het maximale aantal toegestaan in de in artikel 1 lid 4 genoemde vergunning, waarvoor deelnemers zich separaat kunnen opgeven en waarvoor separaat inleg gevraagd kan worden. Ook kan de directie van de VriendenLoterij N.V. besluiten speciale groepen van deelnemers gratis aan door haar te organiseren additionele trekkingen te laten deelnemen. Het prijzenpakket voor gratis deelnames aan de in de vorige zin bedoelde additionele trekkingen zal niet ten laste komen van het gecommuniceerde jaarlijkse prijzenpakket.

Artikel 4 Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5 Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

1. Aanvragen tot deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de VriendenLoterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via sms of internet een machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de VriendenLoterij N.V. aangegeven wijze. De deelnemer machtigt de vennootschap om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. De deelname wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail of sms) bevestigd. Daarin wordt aangegeven vanaf wanneer de deelnemer betaald gaat meespelen.

2. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.

3. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer niet mogelijk is, is de VriendenLoterij N.V. bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht via de bij de Loterij bekende gegevens.

4. Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten. Per trekking mag een deelnemer met maximaal 3 gratis loten aan de trekking deelnemen.

5. Met inachtneming van het hierna in artikel 6 bepaalde geldt dat deelnemer hij is die zich verplicht heeft tot wederopzegging aan elke trekking van de VriendenLoterij N.V. deel te nemen én de VriendenLoterij N.V. gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekeningnummer af te schrijven. In geval bestaande deelnemers die zich conform dit artikel hebben aangemeld meer loten hebben aangevraagd, zal de overeenkomstige inleg op basis van artikel 6.1 automatisch van het opgegeven bankrekeningnummer worden afgeschreven. In dat geval wordt de mutatie in het deelnemersbestand zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na opgave daarvan, aan betrokkene schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) bevestigd.

6. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten en technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van de VriendenLoterij N.V. - het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens de VriendenLoterij N.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de VriendenLoterij N.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.

7. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de Loterij beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.

8. Een verhuizing kan worden doorgegeven op een van de volgende manieren: telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier op de website of via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Deelnemers ontvangen een bevestiging op schrift (per post dan wel per e-mail) van een door hen opgegeven verhuizing. Alle overige wijzigingen niet inhoudende een verhuizing (bijv. correcties in de naam van de deelnemer of wijziging van het e-mailadres) kunnen zowel schriftelijk, telefonisch of via de website worden doorgegeven en worden per eerstvolgende mogelijkheid van kracht.

9. Indien de deelnemer een wijziging van zijn mobiele nummer aan de VriendenLoterij N.V doorgeeft op de in het vorige lid omschreven wijze, wijzigt automatisch het lotnummer van de deelnemer. De deelnemer ontvangt schriftelijk bericht van de VriendenLoterij N.V. over zijn nieuwe lotnummer en de datum met ingang waarvan hij met dit nieuwe lotnummer meespeelt in de VriendenLoterij. Voorgaande is niet van toepassing wanneer de deelnemer meespeelt in de VriendenLoterij met een fictief nummer als bedoeld in artikel 3 lid 1.

10. Een adreswijziging en/of wijziging van het mobiele telefoonnummer ontvangen door de VriendenLoterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 6. Hetgeen in het vorige lid is aangegeven, is gezien artikel 1 lid 6 eveneens van toepassing indien dit verzoek wordt ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. of de BankGiro Loterij N.V. Een verzoek ontvangen door een van deze entiteiten geldt als zijnde mede ontvangen door de VriendenLoterij N.V.

11. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden:
a) schriftelijk (per brief), adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam;
b) telefonisch via telefoonnummer 088 - 020 1020 of
c) via het webformulier op de website www.vriendenloterij.nl/opzeggen.
Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. De opzegtermijn bedraagt uiterlijk een maand. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om maandelijks of periodiek inleg automatisch van zijn bankrekeningnummer af te schrijven.

12. De VriendenLoterij N.V. is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd onder artikel 6 lid 8 de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
b) onbetamelijk gedrag jegens de VriendenLoterij N.V. en/of haar medewerkers;
c) (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per elektronisch bericht) op de hoogte worden gebracht via de bij de VriendenLoterij N.V. bekende gegevens.

Artikel 6 Inleg

1. De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn •EUR 13,50(dertien euro vijftig) per trekking.

2. De inleg moet door een (nieuwe) deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer als genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer en de toegekende getallen op de trekkingslijst geplaatst.

3. De inleg van deelnemers aan de VriendenLoterij wordt voorafgaand aan de maand waarin de desbetreffende trekking plaatsvindt, van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de vennootschap verstrekte machtiging.

4. Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer zijn teruggeboekt, is de VriendenLoterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht, ten behoeve van die trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.

5. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben, of de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, geldt dat niet geldig kan worden/is deelgenomen aan de trekking waarvoor die afschrijving benodigd was. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een eventueel gewonnen prijs.

6. Indien de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar de VriendenLoterij N.V. hiervan niet tijdig voor de trekking op de hoogte is danwel na de trekking de afschrijving ten behoeve van een trekking door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan die trekking te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de VriendenLoterij N.V. te voldoen. Daarnaast kan de VriendenLoterij N.V. hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.

7. In alle gevallen waarin sprake is van een terugboeking nadat de trekking heeft plaatsgehad, blijft de deelnemer verplicht de inleg aan de VriendenLoterij N.V. te voldoen. De VriendenLoterij N.V. kan hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.

8. Indien twee opeenvolgende trekkingen om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven bankrekening kan worden afgeschreven of de afschrijving door de deelnemer twee keer is teruggeboekt, kan de VriendenLoterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekeningnummer met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de Loterij eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht via de bij de VriendenLoterij N.V. bekende gegevens.

9. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor de inleg of een deel daarvan voor nieuwe of extra loten gedurende de lopende speelmaand af te schrijven van de opgegeven bankrekening van de deelnemer, waarbij het bepaalde in artikel 6 lid 2 van kracht is.

10. Bij elke afschrijving wordt door de VriendenLoterij N.V. vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door de VriendenLoterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en het bankrekeningafschrift als deelnamebewijs tenzij de afschrijving van het inleggeld ten behoeve van de betreffende trekking door de deelnemer is teruggeboekt. Indien aan een trekking wordt deelgenomen met een gratis lot dan wel een eenmalig lot, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin het lotnummer welke geldt als bewijs van deelname.

11. De VriendenLoterij N.V. kan betaling via internet bankieren accepteren. In dit geval geldt een e-mail met daarin het lotnummer als bevestiging van de deelname en deelnamebewijs.

12. Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door de VriendenLoterij N.V. een willekeurige volgorde aangehouden.

Artikel 7 Winnende lotnummers en bingogetallen

1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt veertien keer per jaar een trekking plaats, twaalf maandelijkse trekkingen plus twee extra trekkingen.

2. De trekkingen van de Vriendenloterij N.V. zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.

3. De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.

4. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen. In één trekking kan een deelnemer meer dan één prijs winnen.

5. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt aan de VriendenLoterij en gratis meespelende loten kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8 Prijzenpakket

1. Deelnemers dingen mee naar geldprijzen en/of prijzen in natura. Prijzen kunnen vallen op het lotnummer inclusief twee letters en op de (maximaal 7) laatste cijfers van het lotnummer. De hoofdprijs van ten minste EUR 250.000,= wordt minimaal één maal per kalenderjaar uitgekeerd.

2. Geldprijzen worden per winnend lot uitgekeerd. De directie van de VriendenLoterij kan besluiten dat geldprijzen in afwijking van voorgaande kunnen vallen op maximaal de 5 of 6 laatste cijfers van een lotnummer in welk geval de geldprijzen gedeeld worden indien er meerdere winnende loten zijn.

3. Als prijs kunnen ook gewonnen speelkansen beschikbaar worden gesteld. Een gewonnen speelkans is een lot dat in een door de VriendenLoterij te bepalen maand gratis meespeelt waarna het automatisch wordt stopgezet en verdere deelname met dit lot niet mogelijk is, tenzij de deelnemer uit eigen beweging aangeeft met het lot van de gewonnen speelkans door te willen spelen.

4. Tot de prijzen kunnen ook uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een opname van een televisieprogramma. Elke genodigde die bij een opname van een televisieprogramma aanwezig is, maakt kans om extra geldprijzen of prijzen in natura te winnen of om als kandidaat aan het televisieprogramma mee te spelen voor geldprijzen en/of prijzen in natura. Alle deelnemers die niet bij een televisieprogramma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld op een nader door de directie van de VriendenLoterij N.V. te bepalen wijze dezelfde prijzen te winnen als die in een televisieprogramma worden gewonnen.

5. Iedere maand wordt de AutoJackpot verloot. De notaris trekt voor iedere auto die op dat moment in de AutoJackpot zit een combinatie van 7 cijfers op een universum van maximaal 10.000.000. Indien de getrokken combinatie overeenkomt met de eindcijfers van één of meer meespelende loten, wint de bezitter van dit lot of deze loten één auto per lot.

6. De volledige AutoJackpot valt gegarandeerd minimaal eenmaal per jaar of indien de door de directie bepaalde hoogte van de AutoJackpot bereikt is. Dit wordt aangekondigd voorafgaand aan de speelronde waarin de AutoJackpot gegarandeerd zal vallen, in welke trekking de notaris voor iedere auto in de AutoJackpot een uniek lotnummer trekt.

7. De VriendenPuntenPrijs is een prijs die getrokken wordt op het aan de deelnemer toegekende lotnummer aangevuld met twee letters en waarvan de hoogte wordt bepaald door het aantal VriendenPunten waarmee het winnende lotnummer in de trekking meespeelt. De VriendenPuntenPrijs wordt minimaal vier keer per kalenderjaar getrokken. Hierbij geldt dat ieder VriendenPunt € 1.000,= waard is.

8. Per lotnummer dat aan de (maandelijkse en extra) trekking deelneemt, worden VriendenPunten toegekend. Op momenten dat de directie van de VriendenLoterij N.V. daartoe besluit, kunnen daarenboven Bonus VriendenPunten worden toegekend.

9. Het moment van trekking van de VriendenPuntenPrijs wordt vooraf bekendgemaakt op de website van de VriendenLoterij tenminste een maand voor hij getrokken wordt. Deelnemers kunnen op hun persoonlijke pagina zien hoeveel VriendenPunten zij hebben gespaard.

10. Gespaarde VriendenPunten vervallen met ingang van elk nieuw kalenderjaar. Bij het onderbreken van het abonnement gedurende het kalenderjaar, blijven de eerder opgebouwde VriendenPunten aan het lotnummer toegekend. Bij het heractiveren van het lotnummer, worden de eerder in datzelfde kalenderjaar opgebouwde VriendenPunten weer actief.

11. Elke maand publiceert de VriendenLoterij N.V. via door haar gekozen media het prijzenschema voor de volgende maand.

Artikel 9 Toegevoegd spel

1. Iedere deelnemer aan de VriendenLoterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegd spel van de VriendenLoterij, te weten de Bingo. Voor het meespelen aan dit spel wordt door de VriendenLoterij N.V. aan de deelnemer een bepaalde selectie van 15 getallen toegekend uit de getallen 1 tot en met 45.

2. De deelnemer kan de bingokaart ten behoeve van het toegevoegde spel downloaden via www.vriendenloterij.nl of deze wordt op verzoek verstrekt. Op de bingokaart wordt tevens het lotnummer vermeld.

3. Om de winnende bingogetallen te bepalen, vindt de Bingotrekking twaalf keer per jaar plaats onder toezicht van de notaris, waarbij voor elke week in de betreffende maand bingogetallen worden getrokken. De winnende bingogetallen worden per week gepubliceerd op de website van de VriendenLoterij.N.V.

4. Het prijzenpakket van het toegevoegd spel bestaat in ieder geval uit een prijs van EUR 25.000,=. Mocht deze prijs in een periode van maximaal 11 kalendermaanden niet zijn gevallen dan vindt in de reguliere trekking van de daaropvolgende maand door de notaris een nummertrekking plaats uit alle aan de trekking deelnemende lotnummers om het winnende lotnummer voor de prijs van EUR 25.000,= vast te stellen.

5. Het overige prijzenpakket wordt door de VriendenLoterij N.V. vooraf vastgesteld en gepubliceerd. Het prijzenpakket zal geldprijzen en/of prijzen in natura omvatten.

Artikel 10 Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

1. De VriendenLoterij N.V. maakt de winnende lotnummers/cijfercombinaties en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media bekend [moment van bekendmaking]. Prijzen en de winnende bingogetallen kunnen verspreid over de maand bekend worden gemaakt.

2. De VriendenLoterij N.V. is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.

3. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag van de volgende maand per bankrekening worden uitbetaald.

4. De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door de directie van de VriendenLoterij N.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de negende vrijdag gerekend vanaf het moment van de in lid 3 bedoelde bekendmaking.

5. Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de VriendenLoterij N.V. Indien de inleg voor de trekking werd voldaan door tussenkomst van een creditcardorganisatie wordt de prijs uitgekeerd op de wijze zoals deze organisatie heeft aangegeven.

6. Prijzen in natura worden, indien van toepassing, afgeleverd op het bij de VriendenLoterij N.V. bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door de VriendenLoterij N.V. geen verdere actie ondernomen. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor om in plaats van aflevering aan huis distributiepunten met landelijke dekking in te richten voor prijzen in natura. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor om voor prijzen in natura met een waarde onder de EUR 25,= (vijfentwintig EURO) alternatieve prijzen, waaronder cadeaubonnen, uit te keren. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.

7. Indien er sprake is van een terugboeking van de inleg van een lot waarop een prijs/prijzen is/zijn gewonnen, behoudt de VriendenLoterij zich het recht voor om de gewonnen prijs/prijzen voor die trekking niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen en/of de inleg alsnog te incasseren.

8. Op geldprijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door de VriendenLoterij N.V. worden ingehouden.

9. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de VriendenLoterij N.V.

10. Aan de door de VriendenLoterij gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van typefouten en geslaagde en onherroepelijke incasso.

Artikel 11 Reclameren

1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de VriendenLoterij N.V. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.

2. Indien de reclame door de directie van de VriendenLoterij N.V. wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan de VriendenLoterij N.V. te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 12 Afgelasting en uitsluiting

De directie van de VriendenLoterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zo veel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins elke aansprakelijkheid van de VriendenLoterij N.V. is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de VriendenLoterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de VriendenLoterij N.V. liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door de VriendenLoterij gepubliceerde uitslagen.

2. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.

3. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.

4. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.

* De auto's worden getrokken op universum en uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Zie ook www.vriendenloterij.nl/winkans.