Actievoorwaarden Waar of niet Waar LIVE

Actie Waar of niet Waar LIVE 'Miljonairs'.

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Waar of niet Waar LIVE 'Miljonairs' (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Facebookpagina van de VriendenLoterij.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 • De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de VriendenLoterij.
 • De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 • U kunt donderdag 2 september 2021 vanaf 18:55 uur gratis meedoen met Waar of niet waar LIVE op de Facebook-pagina van de VriendenLoterij. Om mee te kunnen spelen moet u voor aanvang van de eerste stelling, met gebruikersnaam, inloggen op ahaslides.com/MILJONAIRS
 • U bent de winnaar van een prijs als u na 8 stellingen in de top 3 van het 'leaderboard' met deelnemers aan de Actie staat. U verzamelt punten door: het juiste antwoord op de stelling te geven. Ook reactiesnelheid wordt beloond.
 • Om te waarborgen dat wij na afloop met de juiste persoon in contact komen moet de gebruikersnaam tot u te herleiden zijn: gebruik bij het aanmelden daarom uw voornaam en (een deel van uw) achternaam.
 • Mocht de quiz onverhoopt opnieuw gestart moeten worden in verband met een technisch probleem, dan telt alleen de score van het meest recente spel. Let op: mocht de live verbinding verbroken worden, dan wordt de quiz voortgezet. De winnaars worden dan in een separaat Facebook bericht bekendgemaakt.
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 • Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 • De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de VriendenLoterij.
 • De looptijd van de Actie is van donderdag 2 september 2021 vanaf 18:55 uur tot uiterlijk 19:30 uur
 • Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De VriendenLoterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

 

Prijzen & Trekking

 • De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Ranking

Omschrijving

Aantal

Bruto waarde

Kansspel-
belasting

Consumenten-
waarde

1e plaats

Geldprijs
€ 250,-

1

€ 250,-

-

€ 250,-

2e plaats

HEMA cadeaukaart
€ 100,-

1

€ 100,-

-

€ 100,-

3e plaats

Topbloemen cadeaukaart € 50,-

1

€ 50,-

-

€ 50,-

 

 • De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 400,-
  De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij.
  • Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: 1. Een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de VriendenLoterij met inhouding van de wettelijk verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald; 2. De VriendenLoterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 • Aan de puntentelling ligt het onafhankelijke spelsysteem van Ahaslides.com ten grondslag. Ook een gelijke stand is hierbij mogelijk. In dat geval is de ranglijstvolgorde van Ahaslides leidend bij het bepalen van de winnaars.
 • De winnaars ontvangen uiterlijk donderdag 2 september 2021 om 20:30 uur bericht d.m.v. een openbaar (video)bericht op de Facebookpagina van de VriendenLoterij. Hierin wordt hij of zij opgeroepen hun persoonsgegevens én een screenshot van het quiz eindscherm te delen per privébericht met ons webcare team. Indien de winnaar niet binnen 48 uur contact opneemt komt het recht op de prijs te vervallen: de prijs gaat dan naar de (eerstvolgende) winnaar uit de ranglijst.
 • De VriendenLoterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval de gebruikersnaam of voor- en achternaam van de prijswinnaar.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 • De VriendenLoterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 • Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 • Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd. De winnaars ontvangen de prijs uiterlijk 6 weken na het doorgegeven van de benodigde persoonsgegevens op hun rekenng. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De VriendenLoterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 • De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden de VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

Aansprakelijkheid

 • De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij.
 • De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 • De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 • Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de VriendenLoterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 • De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen.
 • De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 • Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de VriendenLoterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 • De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 • Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)site of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen door een online klachtenformulier in te vullen op de volgende website: https://faq.vriendenloterij.nl/contact. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.

Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.