VIP arrangement bij een thuiswedstrijd van PSV

Actie VIP arrangement voor 5 personen bij een thuiswedstrijd van PSV 2021

Algemeen

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie VriendenLoterij PSV business seats arrangement 2021-2022 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200. 
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van het winnen van PSV business seat VIP arrangementen in seizoen 2021-202 
 3. De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.  
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen. 
 5. De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de VriendenLoterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij  Deze beslissing is bindend. 
   

Actie & Deelname 

 1. Deelnemers van de VriendenLoterij  kunnen aan de actie meedoen via de tijdens de Actieperiode gecommuniceerde kanalen, waaronder e-mail, door zich aan te melden op de website van de VriendenLoterij en zo kans maken op de prijzen uit het prijzenpakket van de actie.
 2. Deelname aan de Actie is gratis. 
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.  
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij ), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie. 
 6. De Actie staat open voor deelnemers aan de VriendenLoterij . 
 7. Deelnemers kunnen één keer meedoen aan de Actie.
 8. De looptijd van de Actie is van 20-09-2021 tot en met 03-10-2021.  
 9. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De VriendenLoterij  heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen. 

Prijzen en trekking 

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen: 

prijs omschrijving                   

 

aantal winnaars 

bruto waarde 

  

kansspelbelasting 

 

netto waarde 

(cons. waarde) 

VIP arrangement voor 5 personen bij een thuiswedstrijd van PSV  

€ 50.588,24

(8x € 6.323,53)

ntb
 

 

€ 50.588,24

(8x € 6.323,53)

 

 

 

 

 

TOTAAL 

€ 50.588,24

ntb 

€ 50.588,24

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 50.588,24.
De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij   

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: 
  • een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de VriendenLoterij  met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald; 
  • de VriendenLoterij  neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.  
 2. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 40, 2021 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats. 
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 313. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.  
 4. De winnaars ontvangen vóór 1 november 2021 bericht d.m.v. een telefonisch en/of emailbericht. 
 5. De uitslagen zijn vanaf  16 november 2021 terug te zien op uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.  
 6. VriendenLoterij  maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars. 
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij  niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.  
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld. 
 9. De VriendenLoterij  is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.  
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij  hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.  
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd. 
 12. De winnaars ontvangen vóór 1 november 2021 telefonisch bericht om de beschikbaarstelling van de prijs verder te bespreken. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd. Indien er telefonisch geen contact kan worden gelegd ontvangt de winnaar per email bericht. Indien de winnaar niet voor 16 november 2021 reageert op de contactpogingen komt het recht op de prijs te vervallen. In dat geval behoudt de VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen. 
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
 14. De VriendenLoterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. 
 15. De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen. 
   

Privacy 

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.vriendenloterij.nl/privacy.  
   

Aansprakelijkheid 

 1. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij  
 2. De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.  
 3. De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen. 
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de VriendenLoterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.  
 5. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen. 
 6. De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. 
 7. Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de VriendenLoterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 
   

Overmacht 

 1. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.  
   

Overige informatie  

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij  Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.  
   

Klachtenregeling 

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088-020 1020 (standaard tarief voor lokaal bellen) of via het contactformulier op faq.vriendenloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij. 
   

Toepasselijk recht 

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.