VriendenLoterij Dansmarathon 

VriendenLoterij Dansmarathon Actie

Algemeen:

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Dansmarathon Actie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de De VriendenLoterij Dansmarathon Actie.

3. De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5. De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de VriendenLoterij.

6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7. U kunt deelnemen aan de Actie door binnen de actieperiode van 8 september 2021 tot en met 16 oktober 2021, 16.59 uur (extra ) mee te spelen in de VriendenLoterij via de website www.vriendenloterij.nl/dansmarathon of te bellen naar 0800 – 1992. Iedere deelnemer speelt direct betaald mee en doorloopt het formulier. Bij aanmaak van een lot ontvangt iedere deelnemer gegarandeerd €20,- . Daarnaast maken alle deelnemers aan de Actie kans op het prijzenpakket met een totale waarde van € 94.525,-. Er worden verschillende kanalen ingezet tijdens deze actie.

8. Deelname aan de Actie is gratis.

9. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

10. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

11. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

12. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de VriendenLoterij.

13. De looptijd van de Actie is van 8 september 2021 tot en met 16 oktober 2021, 16.59 uur.

14. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De VriendenLoterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

15. Iedere deelnemer mag maximaal 5 keer een actiecode activeren.

16. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de VriendenLoterij activeren.

17. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.

18. U heeft gedurende de Actie recht op 1 incentive € 20,- ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.

19. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie evenals de incentive worden alleen dan uitgekeerd als:
− binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de VriendenLoterij en;
− de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

20. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

  Trekking Prijs Aantal Brutowaarde Kansspel belasting Waarde p/st
1 Sweepstake € 50.000,- 1 € 50.000,- € 14.500,- € 35.500,-
2 Sweepstake € 10.000,- 1 € 10.000,- € 2.900 € 7.100,-
3 Sweepstake € 5.000,- 1 € 5.000,- € 1.450,- € 3.550,-
4 Sweepstake € 500,- 1 € 500,- € 145,- € 355,-
5 Sweepstake € 20,- 1 € 20,- € 0,- € 20,-
6 Sweepstake € 1.000,- 50 € 1.000,- € 290,- € 710,-
7 14, 15 en 16 oktober 2021 Apple pakket
- MacBook Air 13,3 M1- 256 GB
- Apple iPhone 12 - 128 GB
- Apple 20W charger
- Apple iPad
2 € 5.000,-   € 2.500,-
8 14, 15 en 16 oktober 2021 Weekend weg naar keuze 3 € 7.500,-   € 2.500,-

De totale consumentenwaarde van het beschikbare prijzenpakket is € 94.525,-. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij.

*) De sweepstaketrekking is voor aanvang van de actie gedaan. De prijzen waarvan de wincode niet tijdens de actieperiode wordt geactiveerd, worden tijdens een trekking achteraf verloot. De prijzen vallen dus gegarandeerd.

Tijdens de looptijd van de actie worden er ook tussentijds prijzen verloot, onder de op dat moment aangemelde deelnemers. Zie voor trekkingsmomenten, laatste instapmoment om te kunnen meedingen en de prijzen onderstaand schema. De bekendmaking van de winnaars geschiet tijdens de live uitzending.

Datum Meespelen voor Trekking Prijzen
14 oktober

17:00

 

19:00
 
3x €1.000
1x Apple pakket
1x Weekendje weg
  19:00 21:00 18x €1.000
15 oktober

15:00


17:00
5x €1.000
1x Apple Pakket
1x Weekendje weg
  19:00 21:00 20 x €1.000
16 oktober

15:00


17:00
4x €1.000
1x Weekendje weg

Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de VriendenLoterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting uitbetaald;
- de VriendenLoterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

21. Sweepstake: voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 45, 2021.
Tussentijdse trekkingen: De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekkingen zullen op 14, 15 en 16 oktober 2021 plaatsvinden. Er vinden 5 trekking(en) plaats.

22. De VriendenLoterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn. De direct te winnen bedragen kunnen gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de bedragen al gevallen kunnen zijn op het moment dat u instapt.

23. De winkans is ingeschat op 1 op 417. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

24. De winnaars zien direct op de actiesite of zij een prijs hebben gewonnen. In het geval van achteraf trekkingen ontvangen de winnaars vóór 1 december 2021 bericht d.m.v. een brief, e-mail of telefonisch contact.

25. De uitslagen zijn vanaf 6 december terug te zien op vriendenloterij.nl/uitslagen/informatie/overige-acties. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

26. VriendenLoterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.

27. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
28. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

29. De VriendenLoterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

30. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

31. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

32. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen (geld)prijs – minus kansspelbelasting – op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

33. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

34. De VriendenLoterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

35. De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

36. Op de Actie is het Privacy Statement van de VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd op vriendenloterij/privacy.

Aansprakelijkheid

37. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij.

38. De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

39. De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

40. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de VriendenLoterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

41. De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen.

42. De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

43. Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

44. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de VriendenLoterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

45. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

46. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

47. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via
088-020 1020 of via het contactformulier op vriendenloterij.nl/klantenservice. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.

Toepasselijk recht

48. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.