Actievoorwaarden

Facebook winactie Rolling Stones fanpakketten

Algemeen

1) Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Facebook winactie Rolling Stones fanpakketten hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Vriendenloterij gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2) De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Facebookpagina van de Vriendenloterij.

3) De Vriendenloterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4) Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5) De Vriendenloterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Vriendenloterij.

6) De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Vriendenloterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Vriendenloterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7) Van vrijdag 19 februari 2021 tot en met maandag 22 februari 2021 10.00 uur kunnen Facebookgebruikers gratis deelnemen aan deze winactie op de Facebook-pagina van de Vriendenloterij. Deelnemers maken automatisch kans op de genoemde prijs door een reactie te plaatsen onder het bericht.

8) Deelname aan de Actie is gratis.

9) Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

10) Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.

11) Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

12) De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Vriendenloterij.

13) De looptijd van de Actie is van vrijdag 19 februari 2021 tot en met maandag 22 februari 2021 10.00 uur.

14) Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Vriendenloterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

15) Iedere deelnemer mag zo vaak reageren op het bericht als hij/zij wil maar de trekking zal geschieden op unieke Facebook identiteitsgegevens. 

Prijzen & Trekking

16) De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijsomschrijving Aantal winnaars Bruto waarde Kansspelbelasting Netto waarde
(cons. waarde)

5x Rolling Stones Unzipped fanpakket

Unzipped catalogus

Unzipped poster

Unzipped tas

Unzipped mok

5 € 375,-
 (10x  € 75,-)
nvt € 375,-
 (10x  € 75,-)
TOTAAL 5 € 375,- nvt

 € 375.-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 375 -. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Vriendenloterij.

17) Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: 1. Een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Vriendenloterij met inhouding van de wettelijk verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald; 2. De Vriendenloterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

18) De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op maandag 22 februari 2021 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.

19) De winkans is ingeschat op 1 op 2.00. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

20) De winnaars ontvangen uiterlijk donderdag 25 februari 2021 bericht d.m.v. een openbaar bericht op de Facebookpagina van de Vriendenloterij. Hierin worden zij opgeroepen hun NAW- gegevens te delen per privébericht met ons webcareteam. Indien de winnaar niet binnen 48 uur contact opneemt komt het recht op de prijs te vervallen.

21) De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de Vriendenloterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de aanhef, achternaam en postcode van prijswinnaars.

22) Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Vriendenloterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In alle gevallen behoudt Vriendenloterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

23) Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

24) De Vriendenloterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

25) Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Vriendenloterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Vriendenloterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

26) Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

27) De prijswinnaars krijgen de prijs uiterlijk 4 weken na bekendmaking van de uitslagen thuisgestuurd. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

28) Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

29) De Vriendenloterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

30) De Vriendenloterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Vriendenloterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Vriendenloterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

31) Op de Actie is het Privacy Statement van de Vriendenloterij van toepassing zoals gepubliceerd op vriendenloterij.nl/privacy

Aansprakelijkheid

32) De Vriendenloterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Vriendenloterij.

33) De Vriendenloterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

34) De Vriendenloterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

35) Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de Vriendenloterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

36) De Vriendenloterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Vriendenloterij in het leven roepen.

37) De Vriendenloterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

38) Indien de Vriendenloterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Vriendenloterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Vriendenloterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Vriendenloterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

39) Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Vriendenloterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

40) De Vriendenloterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Vriendenloterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

41) Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Vriendenloterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Vriendenloterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)site of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

42) Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1020 of via het contactformulier op https://faq.vriendenloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Vriendenloterij.

Toepasselijk recht

43) Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.