Governance Holding Nationale Goede Doelen Loterijen

Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij) zijn opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: minimaal 40 procent van de opbrengst gaat naar het goede doel (€ 523 miljoen in 2019, € 511 miljoen in 2018, € 491 miljoen euro in 2017). Bij de Nationale Postcode Loterij is het geld bestemd voor doelen op het gebied van mens en natuur, bij de BankGiro Loterij voor cultuur en de VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven (goede doelen, clubs, verenigingen) die zich richten op de gezondheid en het welzijn van individuele mensen. De loterijen hebben geen winstoogmerk: na prijzen voor deelnemers en aftrek van kosten, gaan alle opbrengsten (minimaal 40%) naar het goede doel. De drie loterijen vallen onder Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. Per 31 december 2019 waren 469 mensen fulltime in dienst bij de drie loterijen.

De aandelen van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. zijn in het bezit van enig aandeelhouder, Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eventuele wijzigingen (van de statuten) komen met instemming van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot stand. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan de Stichting en de aandelen van de Holding die in bezit zijn van de Stichting zijn niet verhandelbaar. Ook de Holding en de drie Goede Doelen Loterijen zelf hebben een ANBI-status.

De bestuurs- en managementstructuur is voor de drie loterijen dezelfde. De directie wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en is belast met het bestuur van de vennootschappen.

Lees meer over de directie

Bestuurs-en managementstructuur Goede Doelen Loterijen

Goede Doelen Loterijen en Novamedia

Novamedia is de bedenker en eigenaar van (en investeerder in) loterijformats en merken waar wereldwijd succesvol loterijen mee worden opgezet die fondsen werven voor goede doelen. De directievoering van de Holding en de Goede Doelen Loterijen vindt plaats door Novamedia, de directie bestaat uit dezelfde leden als die in de Raad van Bestuur van Novamedia zitten. De directie stuurt het team aan van de drie managing directors, die de dagelijkse leiding hebben over de loterijen. De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) hebben met Novamedia een licentie- en managementovereenkomst afgesloten, die gericht is op samenwerking om zo zoveel mogelijk fondsen te werven.

Organisatiestructuur Goede Doelen Loterijen en Novamedia

De Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij hebben een licentie- en managementovereenkomst afgesloten met Novamedia voor het gebruik van loterijformat en –merk.

Voor het gebruik door de loterijen van de loterijformats en de bijbehorende merken en voor de directievoering door Novamedia betalen de loterijen aan Novamedia een vergoeding. Voor de directievoering heeft Novamedia over 2019 € 878.000 exclusief BTW ontvangen. Voor het gebruik van de loterijformats, merken en overige door Novamedia voor de loterijen verrichte activiteiten in 2019 ontving Novamedia € 23.001.482 exclusief BTW (2018: € 22.493.511 exclusief BTW). Het grootste deel betreft de licentievergoeding voor het gebruik van de loterijformats en merken, 2,2% van de inleg van de loterijen.

De licentievergoeding is in 2014 door KPMG “aan de lage kant” beoordeeld, de directievergoeding als marktconform. Met deze inkomsten geeft Novamedia invulling aan haar missie, het wereldwijd opzetten en ontwikkelen van nieuwe goede doelen loterijen en het ondernemen van activiteiten die bijdragen aan haar maatschappelijke missie.

Ga naar de website van Novamedia voor meer informatie

Bestuurders en commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen

De onafhankelijke Raad van Commissarissen heeft onder andere als taak de verdeling van de financiële bijdragen aan de goededoelenorganisaties goed te keuren. De leden worden benoemd door middel van coöptatie. Voor meer informatie over de RvC reglementen, klik hier. De bezoldiging van de zes leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen over 2019 bedroeg in totaal € 138.125,- excl. BTW (2018: € 131.281,- exclusief BTW).

Download het RvC reglement (pdf)


Kamer van Koophandel

In de geconsolideerde jaarrekening van Novamedia Holding B.V. dan wel in de geconsolideerde jaarrekening van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., vindt u desgewenst meer informatie. Deze jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder de volgende dossiernummers: Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. 34208105.