ANBI Informatie

De VriendenLoterij is er voor behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Van elk verkocht lot is minimaal 40% van de lotprijs bestemd voor het goede doel. De VriendenLoterij N.V. maakt tezamen met Nationale Postcode Loterij N.V. deel uit van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (fiscaal nummer 8134.63.464), waarvan de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen 100% aandeelhouder is. Deze loterijen zijn ideële organisaties die ernaar streven om de samenleving verder te brengen en te optimaliseren op diverse terreinen.

Onze organisaties zijn door de Belastingdienst voorzien van de status: algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een onderneming verkrijgt de ANBI status als zij aan strikte voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld het werken zonder winstoogmerk en de eis dat een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang.

De Vriendenloterij N.V. (fiscaal nummer 8134.63.580) is gevestigd aan de Beethovenstraat 200, 1077 JZ te Amsterdam, Nederland. De structuur van de organisatie van de Vriendenloterij N.V. en de samenstelling van de directie vindt u hier. Op de directie wordt toegezien door de raad van commissarissen van de holding. De Raad van Commissarissen komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Voor de werkwijze en de samenstelling van de raad van commissarissen zie Corporate Governance Code.

De wijze van beloning van de raad van commissarissen is opgenomen in de jaarrekening van de Vriendenloterij N.V. (KvK Amsterdam, dossiernummer 41126590), voor directie en werknemers wordt geen cao gevolgd. Voor het personeel is een eigen salarisregeling van toepassing. Afhankelijk van functie, prestaties en senioriteit wordt het salaris vastgesteld op basis van de gehanteerde salarisschalen. Periodiek wordt het salarisbeleid getoetst aan externe gegevens.

Download het financieel verslag (PDF)

Het jaarverslag van de Vriendenloterij N.V. bevat een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van de Vriendenloterij N.V.. De gedeponeerde geconsolideerde jaarrekening is op te vragen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (nr 34208105). Voor de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen (fiscaal nummer 8134.63.439) geldt geen deponeringsplicht, het door de accountant goedgekeurde verslag van de stichting treft u hier aan.

Een uitgebreide toelichting op het werk van de Vriendenloterij N.V. kunt u hier vinden.