Voor en over goede doelen

De VriendenLoterij steunt honderden goede doelen, stichtingen, clubs en verenigingen in Nederland.

Om ook een bijdrage van de VriendenLoterij te ontvangen zijn er twee mogelijkheden:

1)   Uw organisatie ontvangt een bijdrage omdat deelnemers uw organisatie hebben gekozen als hun goede doel: de deelnemer aan de loterij bepaalt naar welke club, vereniging of stichting minimaal 40% van zijn of haar inleg gaat. Dit noemen wij de ‘door deelnemers gekozen’-goede doelen;
2)   Uw organisatie doet een aanvraag voor een eenmalige schenking of vast beneficiëntschap. Over toekenning beslist de Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij een keer per jaar.

1. Door deelnemers gekozen voor clubs, verenigingen en stichtingen

Bij de VriendenLoterij kunnen deelnemers zelf bepalen welk goed doel zij steunen. Een deelnemer kan niet alleen kiezen uit een van onze 46 goede doelen, maar ook uit ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Uw club, vereniging of stichting kan hier dus ook aan deelnemen.

Uw organisatie kan dan via de eigen kanalen en/of acties in samenwerking met de VriendenLoterij (zoals een belweek) eigen VriendenLoterij-loten verkopen en hiermee een eigen inkomstenbron creëren. De landelijke bekendheid en prijzenpot van de VriendenLoterij, in combinatie met het goede doel, maken het aantrekkelijk voor mensen om aan de loterij deel te nemen. Omdat deelnemers elke maand weer meespelen via automatische incasso, zijn de inkomsten structureel en langdurig. Per deelnemend lot voor uw organisatie gaat minimaal 40% van uw lotprijs rechtstreeks naar de club, vereniging of stichting.

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid kun u uw organisatie aanmelden via de volgende link. Ook kunt u voor meer informatie over deze samenwerking contact opnemen met de Vriendenlijn op telefoonnummer 020-209 22 09 of via de mail: club@vriendenloterij.nl.

Onze collega’s van de Vriendenlijn staan voor u klaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

2. Vaste beneficiëntschap of eenmalige schenking

Vanuit het ongeoormerkte deel van de opbrengst geeft de VriendenLoterij steun aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. Eenmaal per jaar besluit de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toekenningen. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van de opbrengst van de VriendenLoterij.

Een groot aantal organisaties mag jaarlijks rekenen op een vaste bijdrage van de VriendenLoterij en daarom is er slechts beperkte ruimte voor nieuwe vaste beneficiënten.

Criteria voor vast beneficiëntschap of een eenmalige schenking

De aanvrager is een stichting of vereniging met een erkende staat van dienst. Voor een eenmalige schenking en voor vast beneficiëntschap dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Werkzaam in de sectoren welzijn en/of gezondheid - Aanvragen binnen de sector welzijn zijn gericht op het voorkomen en opheffen van uitsluiting van kwetsbare groepen in de samenleving. Ook aanvragen op het terrein van sport hebben betrekking op groepen die extra aandacht nodig hebben om aan sport te kunnen doen en sport als verbindingsmiddel in de samenleving.

  Aanvragen op het terrein van gezondheidszorg richten zich op preventie en op verbetering van de patiëntenzorg in Nederland. Let op: de loterij financiert geen aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering - Het geld dat de VriendenLoterij uitkeert is afkomstig van het publiek dat meespeelt met de loterij. Het is daarom belangrijk dat de organisaties die voor dit goededoelengeld in aanmerking willen komen brede maatschappelijke steun hebben. Dit meet de loterij af aan bijvoorbeeld de omvang van de eigen fondsenwerving of andere steun van derden, het aantal donateurs of leden en het aantal bereikte patiënten of cliënten, evenals de zichtbaarheid in het bredere maatschappelijke debat.
 • Nationaal Bereik - De deelnemers van de VriendenLoterij komen uit heel Nederland en uit alle lagen van de bevolking. Daarom is nationaal bereik voorwaarde voor ondersteuning.
 • Eigen fondsenwerving van minimaal € 400.000 - De minimale bijdrage van de VriendenLoterij bedraagt € 200.000. Om een te grote financiële afhankelijkheid te voorkomen hanteert de loterij als richtlijn dat de vaste bijdrage niet meer mag bedragen dan de helft van de eigen fondsenwerving. Dit betekent dat een aanvragende organisatie minimaal € 400.000 aan eigen fondsenwerving dient te genereren uit diverse andere bronnen. Ook voor eenmalige schenkingen hanteren wij dit criterium.
 • Professionele organisatie - De aanvragende organisatie moet een professionele organisatie zijn. Dat wil zeggen dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, er een beleidsplan gemaakt is en de bestuurlijke organisatie op orde is, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Vanzelfsprekend houdt de organisatie zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld, zoals Code Goed Bestuur en de richtlijnen van Goede Doelen Nederland en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. Van goede doelen die fondsenwerven bij het Nederlandse publiek, verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een Erkenning voor Goede Doelen, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Daarnaast geeft de loterij de voorkeur aan organisaties die goede prestaties en ambitie laten zien op het gebied van ondernemerschap, innovatie en impact.
 • ANBI status - de aanvragende organisatie is in het bezit van een ANBI status.
 • Afkomstig uit het maatschappelijk middenveld - De VriendenLoterij steunt het liefst initiatieven die zijn ontstaan in het maatschappelijk middenveld.

Stichting DOEN

Organisaties die niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van Stichting DOEN. Met de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt DOEN initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij. Zij werkt aanvullend op- en in het verlengde van de loterijen. Voor meer informatie zie: www.doen.nl

Voldoet uw organisatie aan deze criteria? Dan kunt u een aanvraag indienen. Mocht u twijfelen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Goede Doelen van de VriendenLoterij via goededoelen@vriendenloterij.nl of bellen met 020 - 209 25 39.

Procedure aanvraag

 • Voor het indienen van een aanvraag is geen standaardformulier beschikbaar. Een goed onderbouwde, aanvraag dient uiterlijk 15 september digitaal in ons bezit te zijn.
 • Een aanvraag moet worden voorzien van uw meest recente jaarrekening, jaarverslag, een KvK-uittreksel, en indien relevant, een gedetailleerde meerjarenbegroting van het project en tijdsplanning.
 • U ontvangt vervolgens van ons een schriftelijke reactie. Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen volgt mogelijk een verzoek om nadere informatie of een uitnodiging voor een gesprek.
 • Aan het begin van het volgende jaar beslist de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toekenning van de beschikbare gelden. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van (de groei van) de opbrengst van de VriendenLoterij. U ontvangt hierna bericht over de uitkomst.
 • Beoordeling vindt plaats door weging van de criteria. Het staat de Raad van Commissarissen vrij om bepaalde criteria zwaarder te wegen dan andere of daarbij af te wijken van één of meerdere van bovengenoemde criteria.

Voor het indienen van een aanvraag, meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen van de VriendenLoterij via goededoelen@vriendenloterij.nl of bellen met 020 - 209 25 39.