Procedure trekking

De trekking vindt plaats volgens deze procedure. Bij ieder onderdeel in het trekkingsproces zijn zowel in- als externe toezichthouders betrokken, deze toezichthouders kunnen dit toezicht zowel tijdens als na trekking uitoefenen, zoals omschreven in de vergunning.

Voor de notaris, als extern toezichthouder geldt dat hij toeziet op de uitvoering van de trekking in overeenstemming met de voorschriften uit de vergunning.

Bingotrekking: De bingoballen zitten in een verzegelde koffer welke te allen tijde in het bezit en onder toezicht blijft van de notaris.

Lotnummertrekking: De trekkingsprogrammatuur staat op een computer welke te allen tijde in het bezit en onder toezicht blijft van de notaris.

De notaris verricht onafhankelijk zijn handelingen. De door de notaris verrichte trekking is een openbare aangelegenheid welke een ieder op verzoek kan bijwonen.

1) Toezicht op het prijzenpakket in de trekking


De VriendenLoterij stelt een trekkingsbrief op waarin onder andere de te trekken prijzen voor de betreffende trekking staan vermeld. Voorafgaand aan de trekking controleert de Notaris het in de trekkingsprogrammatuur ingevoerde prijzenpakket aan de hand van de trekkingsbrief, goedgekeurd door de directie.

2) Toezicht op een eerlijke trekking

GLI heeft voorafgaand aan de trekking de trekkingsprogrammatuur en – indien een bingotrekking – de bingomachine gecontroleerd op het gelden van gelijke kansen voor alle deelnemers en vastgesteld dat enigerlei beïnvloeding van de uitslag der prijsbepaling is uit te sluiten.

Bingotrekking: De notaris controleert voor de trekking of de gecertificeerde bingoballen en bingomachine gebruikt worden alsmede de geldigheid van het certificaat.

Lotnummertrekking: De notaris controleert voor de trekking of het controlegetal op het GLI certificaat overeenkomt met het getoonde controlegetal van zowel de trekkingsprogrammatuur, als het ingevoerde trekkingsbestand.

Hiermee stelt de notaris vast dat de trekking plaatsvindt met de gecertificeerde trekkingsprogrammatuur.

3) Start van de trekking

Bingotrekking: De notaris plaatst de ballen in de bingomachine en het trekkingsscenario van de bingomachine wordt gecontroleerd op juistheid. De notaris start vervolgens de trekking en houdt toezicht op het verloop van de trekking.

Lotnummertrekking: De notaris trekt handmatig een 10-cijferige startwaarde. Deze waarde wordt door de Notaris genoteerd en gecontroleerd op juiste invoer in de gecertificeerde trekkingsprogrammatuur. De Notaris start vervolgens de trekking.

4) Goedkeuren trekking

Bingotrekking: Nadat de trekking heeft plaatsgevonden controleert de notaris aan de hand van de trekkingsuitslag of de getrokken bingoballen in de juiste volgorde vastgelegd zijn in het trekkingsrapport alvorens de trekking goed te keuren. De notaris maakt vervolgens een proces-verbaal op van de onder zijn toezicht verrichte trekking. In het proces-verbaal neemt de notaris onder andere de volgende gegevens op:

  • dat voor de betreffende trekking een geldige vergunning is verleend;

  • dat de trekking heeft plaatsgevonden met een door GLI gecertificeerde bingomachine;

  • het deelnemersreglement dat van toepassing is op de betreffende trekking;
  • dat het prijzenpakket zoals ingevoerd in de trekkingsprogrammatuur overeenkomt met de trekkingsbrief getekend door de directie;

de door de Notaris goedgekeurde trekkingsuitslag.

Lotnummertrekking: Nadat de trekking heeft plaatsgevonden controleert de notaris aan de hand van de trekkingsuitslag of het getoonde controlegetal overeenkomt met het GLI certificaat en controleert dat de getoonde startwaarde overeenkomt met de door hem handmatig getrokken waarde alvorens de trekking goed te keuren. De Notaris maakt vervolgens proces-verbaal op van de door hem verrichte trekking. In het proces-verbaal neemt de notaris onder andere de volgende gegevens op:

  • dat voor de betreffende trekking een geldige vergunning is verleend;

  • dat de trekking heeft plaatsgevonden met door GLI gecertificeerde trekkingsprogrammatuur;

  • het deelnemersreglement, dat door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit is goedgekeurd en van toepassing is op de betreffende trekking;

  • dat het prijzenpakket zoals ingevoerd in de trekkingsprogrammatuur overeenkomt met de trekkingsbrief getekend door de directie;

  • dat handmatig, door middel van het trekken van getallen, een startwaarde als begin voor de trekkingsprogrammatuur is bepaald;

  • de door de notaris goedgekeurde trekkingsuitslag.