ANBI informatie

De VriendenLoterij werft fondsen om organisaties te steunen die zich inzetten op het gebied van gezondheid en welzijn. Van elk verkocht lot is minimaal 40% van de lotprijs bestemd voor het goede doel. De VriendenLoterij N.V. maakt tezamen met de andere goede doelen loterijen Nationale Postcode Loterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. deel uit van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (fiscaal nummer 8134.63.464), waarvan de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen 100% aandeelhouder is. Deze loterijen zijn ideële organisaties die ernaar streven om de samenleving verder te brengen en te optimaliseren op diverse terreinen.

Onze organisaties zijn door de Belastingdienst voorzien van de status: algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een onderneming verkrijgt de ANBI status als zij aan strikte voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld het werken zonder winstoogmerk en de eis dat een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Een andere voorwaarde is dat een ANBI bepaalde informatie openbaar maakt, waaraan wij met deze tekst voldoen. Hieronder volgt meer informatie met zo nodig een verwijzing naar nadere toelichting. 

De VriendenLoterij N.V. (fiscaal nummer 8134.63.506) is gevestigd aan de Van Eeghenstraat 70, 1071 GK te Amsterdam, Nederland. De structuur van de organisatie van de VriendenLoterij N.V. en de samenstelling van de directie staan hier toegelicht. Op de directie wordt toegezien door de raad van commissarissen van de holding. De Raad van Commissarissen komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Voor de werkwijze en de samenstelling van de raad van commissarissen zie deze pagina. De wijze van beloning van de raad van commissarissen is opgenomen in de jaarrekening van de VriendenLoterij N.V. (KvK Amsterdam, dossiernummer 41126395), voor directie en werknemers wordt geen cao gevolgd. Voor het personeel is een eigen salarisregeling van toepassing. Afhankelijk van functie, prestaties en senioriteit wordt het salaris vastgesteld op basis van de gehanteerde salarisschalen. Periodiek wordt het salarisbeleid getoetst aan externe gegevens.

Het jaarverslag van de VriendenLoterij N.V. bevat een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van de VriendenLoterij N.V.. De gedeponeerde geconsolideerde jaarrekening is op te vragen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (nr 34208105). Voor de Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen (fiscaal nummer 8134.63.439) geldt geen deponeringsplicht, het door de accountant goedgekeurde verslag van de stichting kunt u downloaden:

Download het financieel verslag (.PDF)


Een uitgebreide toelichting op het werk van de VriendenLoterij N.V. kunt u hier teruglezen.