Voorwaarden Algemeen

•Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie TMG/ Ouderenfonds puzzel (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70.

•De Actie wordt georganiseerd ter promotie van geoormerkte loten voor het Nationaal Ouderenfonds.

•De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen

•Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen. De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen.

•De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

•Deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer (0800-1511) om kans te maken op een prijs. Er wordt er tijdens het gesprek aan hen gevraagd of ze een aanbod tot deelname willen ontvangen. Na een gelogd ‘ja’, kan het aanbod dan volgen. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de VriendenLoterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

•Er wordt in de actieperiode een puzzel geplaatst op de volgende data; 18 februari, 23 februari, 25 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 25 maart en 31 maart 2016. Op dinsdagen: ¼ pagina op regio pagina Telegraaf Amsterdam & Metro, Telegraaf Rotterdam, Telegraaf Haaglanden en Telegraaf Utrecht Op donderdagen: ¼ pagina in Amsterdam Tabloid (Telegraaf & Metro).

•Door de woordenpuzzel op te lossen en de oplossing door te bellen middels een gratis telefoonnummer (0800-1511) maakt men kans op naturaprijzen.

•Deelname aan de Actie is gratis.

•Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

•Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.

•Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer kunnen deelnemen aan de Actie.

•De Actie staat open voor deelnemers aan de VriendenLoterij.

•De looptijd van de Actie is van 18 februari tot en met 31 maart 2016. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid door te geven. De VriendenLoterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

•Iedere deelnemer maakt slechts éénmaal kans maken op het prijzenpakket.

Prijzen en trekking

•De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen

Prijs Waarde Aantal
E-bike € 1.449,- 1
Apple iPad € 299,- 3
2x Pathé Bioscoopkaart € 23,- 50

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 3.496,-.De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij.

•Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

- Een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de VriendenLoterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;

- De VriendenLoterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

•Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

•Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

•De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal binnen 6 weken na afloop van de actie plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.

•De winkans is ingeschat op 1 op 206. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

•De winnaars ontvangen uiterlijk 2 mei 2016 telefonisch bericht of middels een brief. •Winnaars ontvangen 4 weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

•De uitslagen zijn vanaf 2 mei 2016 ook terug te zien op de uitslagenpagina voor overige acties.

•Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

•De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de VriendenLoterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.

•Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt de VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

•Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

•De VriendenLoterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

•De VriendenLoterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

•Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd.

•De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden de VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

•Op de Actie is het Privacy & Cookie Statement van de VriendenLoterij van toepassing.

Bekijk het Privacy & Cookie Statement

Aansprakelijkheid

• De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij.

•De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

•De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

•Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de VriendenLoterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

•De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen.

•De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

•Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

•Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

•De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

•Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

•Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via Ledenservice van de VriendenLoterij 0900 300 1400 (€ 0,50 per gesprek) of via het contactformulier. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.

Toepasselijk recht

•Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.