Voor en over goede doelen

Voor en over goede doelen

De VriendenLoterij steunt honderden goede doelen, clubs en verenigingen in Nederland. De opbrengst van de algemene loten wordt door de Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij verdeeld. De opbrengst van de loten waarvan de deelnemer het doel heeft gekozen gaat naar het goede doel, de club of de vereniging van zijn of haar keuze.

Om een bijdrage van de VriendenLoterij te ontvangen zijn er twee mogelijkheden: de deelnemer aan de loterij bepaalt naar welk goed doel of welke club of vereniging zijn of haar inleg gaat (dit noemen wij de geoormerkte beneficiënten); of de Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij neemt die beslissing. Van de totale opbrengst voor de goede doelen is de helft voor de deelnemers bestemd; de andere helft gaat naar vaste beneficiënten of eenmalige schenkingen.

Geoormerkte beneficiënten

Dit zijn lokale of regionale goededoelenorganisaties, clubs en verenigingen. Zij verkopen hun eigen VriendenLoterij-loten en creëren daarmee een eigen inkomstenbron. De landelijke bekendheid en prijzenpot van de VriendenLoterij, in combinatie met het goede doel, maakt het aantrekkelijk voor mensen om aan de loterij deel te nemen. Van elk verkocht lot is minimaal 40% van de lotprijs bestemd voor de betreffende organisatie. Omdat mensen elke maand weer meespelen via automatische incasso, zijn de inkomsten structureel en langdurig.

Voor meer informatie over deze samenwerking met de loterij kunt u kijken op het onderdeel Clubs en Verenigingen of contact opnemen met de Vriendenlijn op telefoonnummer 020- 209 2209 of via de mail: club@vriendenloterij.nl.

Vaste beneficiënten en eenmalige schenkingen

Vanuit het ongeoormerkte deel van de opbrengst geeft de VriendenLoterij steun aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid, welzijn en sport in Nederland. Eenmaal per jaar besluit de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de toekenningen. Het aantal aanvragen dat kan worden gehonoreerd is afhankelijk van (de groei van) de opbrengst van de VriendenLoterij. Afhankelijk van de omvang van de meeropbrengst en de vooruitzichten voor de komende jaren laat de Raad nieuwe goede doelen toe tot de kring van vaste beneficiënten (meerjarige overeenkomst) ofwel beslist de Raad van Commissarissen tot het doen van eenmalige schenkingen.

Een groot aantal organisaties mag jaarlijks rekenen op een vaste bijdrage van de VriendenLoterij en daarom is er slechts beperkte ruimte voor nieuwe vaste beneficiënten.

Aanvraag tot steun

Criteria

De kandidaat-beneficiënt is een stichting of vereniging met een erkende staat van dienst. Voor een eenmalige schenking en voor vast beneficiëntschap dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Werkzaam in de sectoren welzijn en/of gezondheid - Aanvragen binnen de sector welzijn zijn gericht op het voorkomen en opheffen van uitsluiting van kwetsbare groepen in de samenleving. Ook aanvragen op het terrein van sport hebben betrekking op groepen die extra aandacht nodig hebben om aan sport te kunnen doen en sport als verbindingsmiddel in de samenleving.

  Aanvragen op het terrein van gezondheidszorg richten zich op het bestrijden van ziektes en op patiëntenzorg in Nederland.
 • Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering - De VriendenLoterij verwerft haar fondsen onder het publiek. De doelen waaraan dit geld wordt uitgekeerd genieten bij voorkeur een brede maatschappelijke steun. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin zelf aan fondsenwerving gedaan wordt en/of welke steun de organisatie van derden krijgt. Ook het aantal donateurs of leden en het aantal bereikte patiënten of cliënten wordt meegewogen, evenals de zichtbaarheid in het bredere maatschappelijke debat.
 • Landelijk bereik - Uw werk is bij voorkeur aansprekend voor onze deelnemers, die uit heel Nederland komen. Zij zijn per slot van rekening degenen die de loten kopen. Daarom heeft uw organisatie liefst een landelijke uitstraling en bereik en geniet u brede steun in de samenleving.
 • Aanvullend op bestaande kring van beneficiënten - Het is een meerwaarde als uw organisatie een duidelijke aanvulling is op de instellingen die wij al ondersteunen. Daarbij wegen wij ook af welke specifieke aandachtsgebieden of werkmethoden wij nog niet steunen die wel van belang zijn binnen de sectoren waarvoor wij fondsen werven.
 • Eigen fondsenwerving van minimaal € 400.000,- - Als criterium voor beneficiëntschap hanteren wij als ondergrens dat u jaarlijks rond de € 400.000 uit diverse andere bronnen ontvangt om een te grote financiële afhankelijkheid van een bijdrage van de VriendenLoterij te voorkomen. Ook voor eenmalige schenkingen hanteren wij dit criterium.
 • Professionele organisatie - De aanvragende organisatie moet een professionele organisatie zijn. Dat wil zeggen dat binnen de organisatie professionals werkzaam zijn, er een beleidsplan gemaakt is en de bestuurlijke organisatie op orde is, in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt. Vanzelfsprekend houdt de organisatie zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld, zoals Code Goed Bestuur en de richtlijnen van Goede Doelen Nederland, en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. Van goede doelen die fondsenwerven bij het Nederlandse publiek, verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een Erkenning voor Goede Doelen, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Daarnaast geven wij de voorkeur aan ondernemende en innovatieve organisaties.

Voldoet uw organisatie aan deze criteria? Dan kunt u een aanvraag indienen. Mocht u twijfelen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Goede Doelen van de VriendenLoterij goededoelen@vriendenloterij.nl.

De Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij kan ook besluiten eenmalig financiële steun aan een beneficiënt te geven.

Procedure

 • Een goed onderbouwde, schriftelijke aanvraag dient uiterlijk 15 september in ons bezit te zijn.
 • Bij de aanvraag verwachten wij bijgesloten ook uw jaarrekening 2019, een (meerjaren)begroting van het project/de plannen en wanneer relevant een tijdsplanning van het project.
 • U ontvangt van ons vervolgens een schriftelijke reactie. Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen volgt mogelijk een verzoek om nadere informatie of een uitnodiging voor een gesprek.
 • Eind januari van het volgende jaar beslist de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. over de definitieve toekenningen.
 • De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om bij de definitieve toekenningen de bovenstaande criteria te wegen en daarbij af te wijken van één of meerdere van bovengenoemde criteria.

De aanvraag kunt u richten aan:

VriendenLoterij
Afdeling Goede Doelen
t.a.v. Mevr. S. Woesthoff, Relatiebeheerder
Postbus 75092
1070 AB Amsterdam

of per mail aan: goededoelen@vriendenloterij.nl

Bekijk de klachtenprocedure

Sectoren van de Loterijen

Het volgende overzicht geeft aan welke loterij haar opbrengst aan welke sector toewijst:

Sector Loterij
Kerk en levensbeschouwing -
Internationale hulp Postcode Loterij
Sport en recreatie VriendenLoterij (sport als middel tot welzijn en steun aan clubs en verenigingen)
Maatschappelijke en sociale doelen Postcode Loterij (sociale cohesie in Nederland), VriendenLoterij (welzijn)
Gezondheid VriendenLoterij
Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming Postcode Loterij
Cultuur BankGiro Loterij
Onderwijs en onderzoek VriendenLoterij (60-85% van de gelden bestemd voor gezondheidsfondsen wordt aan wetenschappelijk onderzoek besteed)

Alle sectoren ontvangen van de VriendenLoterij gelden via de zogenaamde geoormerkte opbrengst, waarbij de deelnemers beslissen voor welk doel de opbrengst van hun lot bestemd is.

Wij verwijzen naar het beleidsplan van De Lotto voor de sectoren waaraan zij haar opbrengst toewijst.

Goed Geld Gala

Goed Geld Gala

Ieder jaar in februari maakt de VriendenLoterij bekend hoeveel geld de deelnemers het afgelopen jaar bijeenbrachten.

Meer over het Goed Geld Gala

VriendenLoterij Jaarverslag van 2014

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen zijn digitaal door te bladeren. Zoom in op artikelen, bekijk filmpjes van prijswinnaars of lees meer over onze goede doelen.

Bekijk het jaarverslag van 2018

Planet First

Zorgzaam ondernemen vinden wij belangrijk. Planet First! is onze duurzaamheidsvisie die hieraan ten grondslag ligt.

Lees meer

Perscentrum

Perscentrum

Hier vindt u onze persberichten, foto’s en contactgegevens.

Naar perscentrum