Actievoorwaarden Club van de week

Belangrijk om te weten:


1.De onderbouwde, aanvraag dient uiterlijk voor de laatste dag van een maand ingediend te worden via het aanmeldformulier Club van de Week, www.vriendenloterij.nl/clubs. Dit geldt in de periode 01-01-2020 – 31-12-2020.
2.U ontvangt een bevestiging van uw inzending per e-mail.
3.De VriendenLoterij kan te allen tijde de club, vereniging of stichting benaderen om meer informatie op te vragen met betrekking tot de aanvraag.
4.De actuele lotenstand zal door de VriendenLoterij getoetst worden. Indien de stand op het moment van aanvraag niet minimaal 20 loten bedraagt, kan niet worden meegedongen naar de eenmalige bijdrage.
5.Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld door de jury.
6.Elke maand worden er maximaal vier (4) clubs, verenigingen of stichtingen door de jury gekozen als Club van de Week.
7.De uitreikingen van de cheques vinden plaats in de daaropvolgende maand. 8.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de jaarrekening op te vragen van de aanvrager om vast te (kunnen) stellen dat zij een gezonde exploitatie heeft en de eenmalige bijdrage kunnen besteden aan het ingediende plan. De eenmalige bijdrage kan niet besteed worden om exploitatietekorten te dekken.
9.Maximaal zes (6) maanden na honorering van de aanvraag door de club, vereniging of stichting dient het clubproject een aanvang te hebben gemaakt. 10.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de eenmalige bijdrage terug te vorderen als een Club van de Week niet binnen zes (6) maanden na ontvangst van de eenmalige bijdrage een aanvang gemaakt heeft met de realisatie van het ingediend clubproject of als de bijdrage niet besteed is aan het aangevraagde clubproject.
11.Binnen 18 maanden na toekenning van de bijdrage dient het project gerealiseerd te zijn, bij gebreke waarvan de bijdrage terug gevorderd kan worden.
12.Indien een club, vereniging of stichting langer de tijd nodig heeft of als er een wijziging is betreft de inhoud van het project, wordt een verzoek tot verlenging of wijziging per e-mail ingediend bij de VriendenLoterij, afdeling Clubs en Verenigingen t.a.v. Mevrouw van Duijn, clubvandeweek@vriendenloterij.nl. De VriendenLoterij moet instemmen met de verlening of de wijziging.
13.De Club van de Week ontvangt eenmalig een bijdrage van € 10.000,- voor het ingediende clubproject. Het is niet mogelijk om voor hetzelfde project nogmaals een aanvraag in te sturen.
14.De toekenningen zijn terug te vinden op de website van de Vriendenloterij, vriendenloterij.nl/clubs

Jurering:

15.Bij de toekenningen wordt gelet op het algemeen nut van aanvragen voor de toekenning van € 10.000,-.
16.De jury zal uiterlijk iedere maand maximaal vier (4) clubs, verenigingen of stichtingen € 10.000,- toekennen.
17.Met de club(s) van de week zal uiterlijk in de laatste week van de maand volgend op de maand van indienen van de aanvraag telefonisch én per e-mail contact worden opgenomen over de uitreiking van de eenmalige bijdrage.
18. De uitbetaling van de toegekende € 10.000,- zal na ontvangst van de getekende overeenkomst door de Vriendenloterij, binnen zes weken worden uitbetaald.

Toekenning bijdrage:

De aanwijzing van de toekenningen geschiedt door een jury, bestaande uit:
19.Managing Director VriendenLoterij
20.Hoofd Goede Doelen van de VriendenLoterij
21.Sportmarketeer VriendenLoterij.

Onderstaande organisaties zijn uitgesloten:


22.Organisaties die een vaste ongeoormerkte bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen;
23. Organisaties die een eenmalige schenking hebben ontvangen uit de opbrengst van 2019.
24.Betaald voetbal organisaties;
25.Vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij en Bank Giro Loterij.

Over de toekenningen kan niet worden gecorrespondeerd.