Algemene voorwaarden
TV programma 'Echt Waar?!'

Belangrijk om te weten:


1.De onderbouwde, aanvraag dient uiterlijk vóór vrijdag 26 juli 2019 17.00 uur ingediend te worden via aanmeldformulier TV Programma 'Echt Waar?!’, www.vriendenloterij.nl/clubs.

2.U ontvangt een bevestiging van uw inzending per e-mail.

3.De VriendenLoterij kan te allen tijde de club, vereniging of stichting benaderen om meer informatie op te vragen met betrekking tot de aanvraag.

4.De actuele lotenstand zal door de VriendenLoterij getoetst worden. Indien de stand op het moment van aanvraag niet minimaal 20 loten bedraagt, wordt de club, vereniging of stichting niet geselecteerd voor TV Programma 'Echt Waar?!’.

5.Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld door de jury.

6.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de jaarrekening op te vragen van de aanvrager om vast te (kunnen) stellen dat zij een gezonde exploitatie heeft en de eenmalige bijdrage kunnen besteden aan het ingediende plan. De eenmalige bijdrage kan niet besteed worden om exploitatietekorten te dekken.

7.Het in te dienen clubproject mag identiek zijn aan of voortborduren op een eventueel in het kader van “Club van de Week” ingediende project.

8.Maximaal zes (6) maanden na honorering van de aanvraag door de club, vereniging of stichting dient het clubproject een aanvang te hebben gemaakt.

9.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de eenmalige bijdrage terug te vorderen als de winnende club(s), vereniging(en) of stichting(en) niet binnen zes (6) maanden na ontvangst van het te winnen bedrag een aanvang gemaakt heeft(hebben) met de realisatie van het ingediend clubproject of als de bijdrage niet besteed is aan het aangevraagde clubproject.

10.Binnen 18 maanden na betaling van het te winnen bedrag dient het clubproject gerealiseerd te zijn, bij gebreke waarvan het bedrag terug gevorderd kan worden.

11.Indien een club, vereniging of stichting langer de tijd nodig heeft of als er een wijziging is betreft de inhoud van het clubproject, wordt een verzoek tot verlenging of wijziging per e-mail ingediend bij de VriendenLoterij, afdeling Clubs en Verenigingen t.a.v. Mevrouw van Duijn, EchtWaar@vriendenloterij.nl. De VriendenLoterij moet instemmen met de verlening of de wijziging.

12.Iedere spelshow is er € 50.000,- prijzengeld te verdelen onder de winnende club(s).

13.Een club, vereniging of stichting kan eenmaal meedoen met het programma TV Programma 'Echt Waar?!’

14.De toekenningen zijn terug te vinden op de website van de Vriendenloterij, vriendenloterij.nl/clubs onder het kopje TV Programma 'Echt Waar?!’.

15.De uitleg over en de spelregels met betrekking tot TV Programma 'Echt Waar?!’ zullen de deelnemende clubs, verenigingen of stichtingen tijdig ter hand gesteld worden. Deelnemende clubs, verenigingen of stichtingen dienen een quitclaim te ondertekenen voor hun deelname aan de ‘TV Show Echt Waar?!’.

16.Indien een club, vereniging of stichting wordt geselecteerd om deel te nemen aan het spelprogramma neemt Talpa contact op. Houd er rekening mee dat 15 clubleden van een geselecteerde club, vereniging of stichting op één van de volgende opnamedagen in de studio (te Baarn) verwacht worden: woensdag 28 augustus, zaterdag 31 augustus of zaterdag 7 september.

17.Als uw club, vereniging of stichting wordt geselecteerd om mee te doen met het TV programma 'Echt Waar?!' worden uw gegevens (inschrijfformulier) gedeeld met Talpa. Wij verwijzen naar ons privacy statement.

Toekenning TV Programma 'Echt Waar?!':


De aanwijzing van de toekenningen geschiedt door een jury, bestaande uit:

  • Managing Director VriendenLoterij
  • Hoofd Goede Doelen van de VriendenLoterij
  • Sportmarketeer VriendenLoterij.

Onderstaande organisaties zijn uitgesloten:

  • Organisaties die een vaste ongeoormerkte bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen;
  • Partijen die (2019) een eenmalige schenkingen ontvangen vanuit VriendenLoterij;
  • Betaald voetbal organisaties;
  • Vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij en Bank Giro Loterij.

Over de toekenningen kan niet worden gecorrespondeerd.