Actievoorwaarden AZ en GP Groot

Algemeen

1.Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie AZ en GP Groot (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij, gevestigd te Amsterdam (1071 GK) aan de Van Eeghenstraat 70. In samenwerking met AZ en GP Groot (hierna te noemen: ‘AZ en GP Groot’).

2.De Actie wordt georganiseerd ter promotie van De VriendenLoterij. En ter promotie van AZ en GP Groot.

3.De VriendenLoterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4.Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. Je kan die instemming niet herroepen.

5.De VriendenLoterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de VriendenLoterij en GP Groot. 6.De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de VriendenLoterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

7.De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de VriendenLoterij een aanbod mag doen tot geoormerkt deelnemen voor AZ aan de VriendenLoterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de VriendenLoterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

8.Samen met AZ en GP Groot organiseert de VriendenLoterij een actie waarmee je gratis kans maakt op vele prijzen. Door te bellen naar 0800-1188, je wincode door te geven, en enkele gegevens achter te laten maak je direct kans op alle prijzen.

9.Deelname aan de Actie is gratis.

10.Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

11.Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden (AZ en GP Groot) zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.

12.Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

13.De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de VriendenLoterij.

14.De looptijd van de Actie is van 1 februari t/m 28 februari 2017.

15.Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De VriendenLoterij , AZ en GP Groot hebben het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

16.Iedere deelnemer mag maximaal 3 keer een actiecode activeren.

17.Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.

Prijzen en trekking

18.De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijsomschrijving Aantal winnaars brutowaarde nettowaarde (cosumentenwaarde)
Een jaar gratis tanken t.w.v. € 1.560,- 1 € 1.560,00 (1x € 1560,00) € 1.560,00 (1x € 1.560,00)
Philips LED TV 2 € 740,00 (2x € 370,00) € 740,00 (2x € 370,00)
Een jaar gratis autowassen t.w.v. € 190,- 3 € 570,00 (3x € 190,00) € 570,00 (3x € 190,00)
Meet & Greet voor 2 pers. met selectie AZ 4 € 500,00 (4x € 125,00) € 500,00 (4x € 125,00)
Gesigneerd AZ wedstrijdshirt 5 € 350,00 (5x € 70,00) € 350,00 (5x € 70,00)
2 wedstrijdkaarten voor thuiswedstrijd AZ 25 € 750,00 (25x € 30,00) € 750,00 (25x € 30,00)
Totaal € 4.470,- € 4.470,-

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de VriendenLoterij, AZ en GP Groot.

19.Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de VriendenLoterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;
- de VriendenLoterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

20.De prijs “een jaar gratis tanken t.w.v. € 1.560,-“ bestaat uit een tankpas t.w.v. € 1.560,-, welke is te gebruiken bij alle bij GP Groot aangesloten tankstations. Een overzicht van de aangesloten tankstations is te vinden op: www.gpgroot.nl/tankstations.

21.De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 13 maart plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.

22.De winkans is ingeschat op 1 op 175. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

23.De winnaars ontvangen vóór 20 maart 2017 bericht d.m.v. een brief, email of telefonisch contact vanuit de VriendenLoterij, AZ of GP Groot.

24.De uitslagen zijn vanaf 20 maart 2017 terug te zien op de uitslagenpagina voor overige acties. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

25.De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het de VriendenLoterij is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.

26.Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de VriendenLoterij niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt VriendenLoterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

27.Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

28.De VriendenLoterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

29.Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de VriendenLoterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

30.Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

31.Winnaars ontvangen binnen 4 weken na bekendmaking de gewonnen prijs. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

32.Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

33.De VriendenLoterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

34.De VriendenLoterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de VriendenLoterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De VriendenLoterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

35.Op de Actie is het Privacy Statement van de VriendenLoterij van toepassing zoals gepubliceerd in het Cookie en Privacy Statement.

Aansprakelijkheid

36.De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de VriendenLoterij.

37.De VriendenLoterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

38.De VriendenLoterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

39.Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de VriendenLoterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

40.De VriendenLoterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VriendenLoterij in het leven roepen.

41.De VriendenLoterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

42.Indien de VriendenLoterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de VriendenLoterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de VriendenLoterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de VriendenLoterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

43.Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de VriendenLoterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

44.De VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De VriendenLoterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

45.Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de VriendenLoterij . Het is zonder schriftelijke toestemming van de VriendenLoterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

46.Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 0900 300 1400 (€ 0,50 per gesprek) of via het contactformulier op vriendenloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de VriendenLoterij.

Toepasselijk recht

47.Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.